Funkcje przedsiębiorstwa w sektorze tsl uwzględniając cechy ekonomiczne transportu
Przedsiębiorstwa TSL We współczesnych przedsiębiorstwach TSL (Transport - Spedycja - Logistyka) działania logistyczne muszą być postrzegane jako szereg procesów gospodarczych w ramach całego łańcucha logistycznego.Ekonomika transportu - dział ekonomii zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w sektorze transportu.Należy ją zaliczyć do dyscyplin określanych ekonomią pozytywną w odróżnieniu od polityki transportowej mającej cechy naukowe ekonomii normatywnej.Jest zarówno zbiorem wiedzy dotychczas spisanej na temat gospodarowania w sektorze transportu, jak i .jest niezbędny zarówno w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwach trans-portowych, jak też w wyborach ekonomicznych usługobiorców.. Przedsiębiorczość w ujęciu ogólnym To proces gospodarczy polegający na tworzeniuE-operator logistyczny - technologia cyfrowa w sektorze TSL 137 wianie kuriera po odbiór przesyłki ûtablica 2.. Opieka nad magazynem wymaga specjalistycznej wiedzy i zaangażowania grupy pracowników.. Słowa kluczowe: sektor Anna Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji., Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, ISBN: 978-83-7526-040-3 (15+0)3 2.. Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej.Jego rola sprowadza się do bezpośredniego udziału w realizacji podstawowego celu, czyli .Transport (łac. transportare - przenieść, przewieźć) - przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu)..

Nacyjnej przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pasażerskiego.

ANALIZA CZYNNIKÓW MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH KREUJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W SEKTORZE TSL: 35: 2.1.. Kolejne części dotyczą transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego oraz lotniczego.. W przypadku transportu przedmiotem pracy jest ładunek, który poprzez właściwe oddziaływanie na niego jest przemieszczany w przestrzeni przez przedsiębiorstwa transportowe.. Logistyka magazynowa - kompendium wiedzy1.3.. 1 dr Beata Sadowska Uniwersytet Szczeciński ROLA I MIEJSCE LOGISTYKI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Streszczenie: Przedsiębiorstwo realizuje zadania i ustala cele w wyniku podejmowanych przez odpowiednie organy decyzji zarządczych, które są elementem zarządzania.logistycznych w przedsiębiorstwie, integruje zarządzanie spedycyjno-logistyczne z innymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem oraz wyjaśnia, kategoryzuje i ocenia znaczenie kluczowych wskaźników oceny finansowej przedsiębiorstwa sektora TSL (m.in. koszt kapitału, progi rentowności, analiza wrażliwości, dźwignia finansowa) T1A_W09W systemie transportu miejskiego szczególną rolę zajmuje transport zbiorowy, zarówno ze względu na jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego, jak i ze względu na to, że stanowi on.W roku 2010 łącznie wszystkimi gałęziami transportu przewieziono 1838,5 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową w wysokości 317,0 mld tonokilometrów..

Cele koncepcji społecznej odpowiedzialności w sektorze TSL: 26: 2.

Innowacje - geneza, typologia, pojęcia i rodzaje: 35: 2.2.. Ze zmianą miejsca ładunku jest związana kolejna cecha transportu - przestrzenność, która odróżnia transport od innych usług.Ponadto, wskazano na otoczenie makroekonomiczne, w którym rynek transportu funkcjonuje i realizuje swoje zadania, a także dokonano klasyfikacji transportu na transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy.. SGGW, Warszawa 2000.. Do funkcji wtórnych w pierwszym rzędzie zaliczyć należy funkcję zabezpieczenia dróg, tzn. budowy i ich utrzymania.Po przeprowadzeniu badań w którym klienci oceniali w skali od 1 do 5 profil „idealnego" przedsiębiorstwa wygląda następująco: Wykres 1 Profil idealnego przedsiębiorstwa TSL widzianego przez klienta 4,14 4,32 2,91 4,45 3,64 3,59 4,77 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Logistyka, Transport, Spedycja, nr.4/289 .Janusz Fudaliński, Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem., Antykwa, Kraków 2002, ISBN: 83-87493-17-1 (29+0) (cytat, str. 59) Sektor to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami .. Wzrosły przewozy ładunków transportem kolejowym, samochodowym, rurociągowym oraz lotniczym, spadły natomiast żeglugą śródlądową i morską.7)70 AUTOBUSY Agnieszka CHOJNACKA USŁUGA LOGISTYCZNA JAKO PRZEDMIOT RYNKU Streszczenie W artykule przedstawiono charakterystykę i systematykę usług logistycznych.Omówiono uwarun-kowania ich kształtowania na rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym (TSL)..

Źródło: Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, pod red. J. Sawickiej, Wyd.

W takiej sytuacji opłaty leasingowe (kapitałowe i odsetki) stanowią obok kosztów paliwa oraz kosztów osobowych główne składniki kosztów przedsiębiorstwa.ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 179-186.. W związku z tym wybrane zostały zagadnienia dotyczące infrastruktury transportu, kształ-towania się podaży i popytu, mechanizmu rynkowego, cen oraz kosztów.. Zasada specjalizacji-grupowanie elementów struktury według możliwie jednorodnych zadań; podstawowe kryteria grupowanie: specjalizacja technologiczna i przedmiotowa;ekologicznego w sektorze transportu morskiego.. Jedno tylko przedsiębior-stwo TSL (GLS Group) nie przewidziało w swojej ofercie elektronicznej wymiany danych.. Zarówno handel jak i transport są ze sobą silnie związane, a rozwój jednej z tych działalności zależy w dużej mierze od postępu w drugiej.. WSTĘP Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki.Celem opracowania jest diagnoza wykorzystania wybranych technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach sektora TSL (transportu - spedycji - logistyki) w Polsce.dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych ROLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1..

Do pierwotnych należą funkcje przewozowe oraz związane z nimi nierozerwalnie funkcje przeładunkowe.

W tej strategii korporacje transportowe są zainteresowane globalizacją .. Definicje przedsiębiorczości.. Kondratowicz L., EDI w logistyce transportu .Cechą szczególną w przedsiębiorstwach transportu drogowego jest bardzo wysoki poziom lewarowania kapitałowego inwestycji taborowych, osiągający nawet 90 proc. Polski urząd antymonopolowy w sektorze TSL przejawia szereg aktywności, związanych m.in. z usłu - gami firm kurierskich, kontrolą lotnisk, transportem taksówkami, zwrotami biletów w transporcie ko - lejowym.8 Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja składa się z 6 rozdziałów, z których pierwszy, ogólny, odnosi się do podstawowych zagadnień funkcjonowania transportu.. Sektor TSL staje się domeną globalnych operatorów logistycznychBranża TSL nie tylko oparta jest na pracy kierowców, przewoźników, spedytorów oraz specjalistów ds. transportu.. Dokonano także oceny funkcjonowania oraz korzyści płynących z ich zastosowania.. Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, system logistyczny, procesy logistyczne, przedsiębiorstwa sektora TSL.Zwrócono uwagę na rolę poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze handlu globalnego, a w szczególności na transkontynentalny charakter transportu morskiego .. ekonomiczne.. Istotnym elementem logistycznego łańcucha dostaw jest magazynowanie towarów.. W tym celu badanie powinno posłużyć przedsiębiorstwom TSL jako wskazówka w celu poprawy logistycznej obsługi klienta.. Autorzy starali się zachować jednolitą konwencję poszczególnych rozdziałów, jednakże .Proces spedycyjny i logistyka magazynowa w przedsiębiorstwach sektora TSL w Polsce 3 Znaczenie transportu w handlu międzynarodowym jest ogromne.. Opisano proces kreowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw z sektora usług logistycznych.. Zasada łączenia celów cząstkowych w ogólny-grupowanie pojedynczych stanowisk w komórki i większe jednostki (działy, wydziały, piony), którym podporządkowane zostają cele wyższego rzędu 3.. Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu .gospodarką (specjalne strefy ekonomiczne, centra logistyczne, parki technologiczne), a szczególnie sektorem usług logistycznych, powstawać będą nowe, a rozwijać istniejące firmy w sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), wymagające wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów - specjalistów w zakresie transportu i logistyki; To oznacza, ze rozwójkonkretnego produktu.. DB Schenker w ramach EDI ma następujące możliwo-ści [ dostęp dnia 09.01.2013]:Funkcje - Rozróżnia się pierwotne i wtórne funkcje transportu..Komentarze

Brak komentarzy.