Czynniki psychospołecznego rozwoju człowieka
.Teoria rozwoju psychospołecznego Erickson Psychospołeczna teoria Erika Eriksona jest jedną z najbardziej akceptowanych w psychologii, a jej centralne stwierdzenie jest w rzeczywistości reinterpretacją teorii Freuda, w której większy nacisk kładzie się na aspekty społeczne niż seksualne jako ważne czynniki w rozwój człowieka.Zagrożenia psychospołeczne idą ramię w ramię z doświadczaniem stresu związanego z pracą.. Rola w organizacji konflikt i niejednoznaczność roli.. Szczególnie w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa zmiany są bardzo szybkie i obejmują różne dziedziny aktywności człowieka: motorykę, emocje, procesy poznawcze.I KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO 1.. Z punktu widzenia dominujących3 Recenzenci: mgr Emilia Niemiec-Jasińska mgr Ewa Pacholec Opracowanie redakcyjne: mgr Monika Koczańska Konsultacja: mgr inż. Teresa Jaszczyk Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 322[15].O2.01 Analizowanie psychospołecznych aspektów rozwoju człowieka, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu terapeuta zajęciowy.Rozwój wyższych funkcji psychicznych, w tym i zdolności, nie powoduje zmiany typu biologicznego u człowieka, co jest regułą w rewolucyjnym rozwoju organizmów i ich funkcji.. W ostatnich latach w badaniach naukowych wiele uwagi poświęca się tzw. psychologii pozytywnej - a więc dotyczącej „szczęścia, zdrowia, siły i cnót człowieka" [1]..

Erikson zwracał uwagę na społeczne czynniki rozwoju.

Jakieś inne nieznane badaczowi czynniki mogą być odpowiedzialne za uzyskane wyniki Stosunek psychologii rozwojowej do innych dyscyplin .Teoria rozwoju psychospołecznego - koncepcja wywodzącą się z psychoanalizy, w której wiodącą rolę przyznaje się działaniom świadomym jednostki pod wpływem środowiska.. Górną .Zagrożenia psychospołeczne - ważny problem 9 .. atmosfera.. Czynniki fizyczne hałas, brud, temperatura.. Rozwój psychiczny człowieka wg koncepcji kulturowo - historycznej ma charakter upośredniony poprzez owe kulturowe środki pomocnicze.To, co sprzyja rozwojowi: czynniki chroniące.. Autorami jednej z najważniejszych kategoryzacji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy jest Tom Cox i jego współpracownicy.psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia .. Rozwój psychospołeczny w wieku: przedszkolnym, młodszym szkolnym, szkolnym, gimnazjalnym, okresie dojrzewania i dorastania, pełnej dorosłości(wczesnej, środkowej i późnej) - szczególne uwarunkowania czynnikami środowiskowymi Rozwój emocjonalny, intelektualny i uczuciowy.Problemy i zagrożenia.Psychospołeczne aspekty pozytywne dobrej pracy ..

Rozwój zawodowy możliwość awansu, szkolenia, rozwoju osobistego.

dr hab. Iwona Grzegorzewska, Prof. UZ: Temat: Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia z perspektywy psychopatologii rozwoju.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zCzynniki psychospołeczne • dostateczny poziom społecznego uczenia i warunkowania (prawidłowy rozwój osobowości, „społecznego przystosowania"), • prawidłowe relacje z otoczeniem (rodzina, znajomi, koledzy z pracy), warunkujące samoakceptację, akceptację ze strony innych osób oraz wzmacniające poczucie oparcia,Stadia rozwoju psychospołecznego.. Dawniejsze i współczesne badania w dziedzinie genetyki doprowadziły do wykrycia podstawowych praw dziedziczności w świecie roślin i zwierząt, a także u człowieka.Czym są psychospołeczne czynniki ryzyka?. Rodzina jest definiowana bardzo różnie: dla socjologów jest podstawową komórką społeczną,Zagrożenia psychofizyczne powodują obciążenia sfery psychofizycznej człowieka, w wyniku niesprzyjających warunków pracy, zarówno w obszarze fizycznym jak i psychicznym.. Niejednokrotnie okoliczności i warunki codziennego życia niejako same tworzą naturalny, samoistny eksperyment, pozwalający odróżnić czynniki ryzyka od czynników zapobiegających, które .jest najważniejszym czynnikiem psychospołecznym w prawidłowym, ale i zaburzonym rozwoju człowieka..

Charakterystyki tego, co dzieje się w kolejnych okresach życia ... dorastania psychospołecznego.

Dokonuje się on poprzez rozwiązywanie trudności związanych ze .Kolejnym podziałem czynniki warunkujące rozwój człowieka: modyfikatory, determinatory i stymulatory rozwoju.. Relacje interpersonalne .. izolacja, kontakt z klientem), rodzaj umowy, zarobki.. Teoria rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona Model rozwoju psychospołecznego Osiem okresów lub kryzysów, które jednostka musi pomyślnie rozwiązad, aby zachowad zdrowie .. AIDS), czynniki związane z odżywianiem, używki oraz stres matki.. Cechy te podzielić można na dwie zasadnicze grupy.Skuteczne oddziaływanie na czynniki psychospołeczne, zwłaszcza w ramach strategii ogólnopopulacyjnej, zwykle pozostaje poza możliwościami lekarzy praktyków, gdyż czynniki te w znacznym stopniu są zdeterminowane ogólną sytuacją społeczną, polityczną i ekonomiczną, a także pozycją jednostki w społeczeństwie, do którego należy.Psychologia rozwoju człowieka zajmuje się badaniem zmian rozwojowych psychiki i zachowania się w perspektywie innych wymiarów czasu, tj. czas ewolucji biologicznej, gatunku czy historii ludzkości.. Problematyka: Poszukiwanie psychospołecznych uwarunkowań zdrowia i zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i .Stadia rozwoju psychospołecznego według Erika Eriksona Poczucie niezdolności kontroli przebiegu zdarzeń Postrzeganie siebie jako podmiotu zdolnego do kontrolowania własnego ciała i sprawcędziałania Autonomia vs zwątpienie w siebie 1,5-3 Podstawowe Niepewność, lęk poczucie bezpieczeństwa Ufnośćvs nieufność 0-1,5 NiewłaściweTeoria Eriksona stanowi próbę określenia ram pojęciowych, w które można ująć rozwój na przestrzeni całego życia ludzkiego..

Już odLojalność jako psychologiczny czynnik efektywności pracy człowieka (koncepcje, pomiar lojalności).

Rozwój człowieka uwarunkowany jest bowiem wieloma czynnikami - genetycznymi, fizjologicznymi związanymi z dojrzewaniem organizmu i mózgu, psychologicznymi, środowiskowymi.. Zadania zbyt dużo, za .czynniki organizacyjne: sposób wprowadzania zmian w organizacji, wsparcie społeczne, perspektywa rozwoju, awans, poczucie stałości pracy, nadgodziny.. Stanowi ona alternatywę dla modelu chorobowego (disease modeI), w którym uwagę koncentruje się na leczeniu objawów, a nie na zapobieganiu im.. Każdy z nich charakteryzuje się tym, że wywołuje u jednostki inny, specyficzny dla siebie kryzys .. Ontogeneza wykazuje zróżnicowanie międzyosobnicze warunkowane genetycznie i ekologicznie.. Teoria rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona Erik Erikson (15.06.1902 - 12.05.1994) Erikson wyodrębnił osiem stadiów życia człowieka .. O tym, czy nastolatek ulegnie, czy też oprze się ryzykownemu zachowaniu, nie decyduje jeden tylko powód.. Stres za-wodowy stanowi możliwą reakcję człowieka w sytuacji gdy stawiane mu w pracy wymagania i presja nie odpowiadają jego wiedzy i umiejętnościom i stanowią wyzwanie dla jego zdolności radzenia sobie (WHO, 2003).Czynniki rozwoju człowieka -Tempo rozwoju -Rytm rozwoju -Jakość osiągnięć rozwojowych .. tendencji rozwoju człowieka w ciągu całego jego życia - od narodzin po kres życia, tj. w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości.. Stosowanie przez matki w .KONCEPCJE ROZWOJU CZŁOWIEKA 40.. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU JEDNOSTKI: Przez uwarunkowania genetyczne rozumiemy te czynniki, które wiążą się z wyposażeniem organicznym jednostki, z jej genotypem.. Czynnikami stymulującymi są: środo-wisko, w którym dziecko się rozwija, oraz nabywane w nim umiejętności.. W badaniach nad rozwojem człowieka równie dobrze muszą być rozpoznane czynniki rozwoju wpływające na organizm (szczególnie możliwe do zmierzenia czynniki środowiskowe), jak i cechy organizmu , na które czynniki te działają.. Opisał sekwencję stadiów w rozwoju psychospołecznym, którą uznał za uniwersalną i wspólna dla ludzi pochodzących z różnych kultur.Przebieg rozwoju dziecka jest regulowany przez liczne czynniki zarówno endo-genne, jak i egzogenne.. W rodzinie dziecko jest powołane do życia, w niej uczy się ról społecznych, ona też jest jego najważniejszą mapą świata.. 41.Wiadomo, że większość analiz psychologicznych na temat zagrożeń to nie są badania typu laboratoryjnego, przynajmniej jeśli chodzi o człowieka.. W skład zagrożeń psychofizycznych zalicza się: Obciążenie fizyczne - statyczne: wykonywanie czynności, związanej z długotrwałym napięciem mięśni, spowodowanej utrzymywaniem ciała lub przedmiotów w tej .Rozwój człowieka w świetle psychoanalitycznej teorii osobowości dr Aleksandra Hulewska Na gruncie psychologii powstało wiele koncepcji teoretycznych wyjaśniających zasady i dynamikę zmian rozwojowych psychiki w ciągu życia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt