Pacjent geriatryczny opis przypadku
Zaproponowanie ćwiczeń mięśni twarzy poprawiających wymowę.. Część 1 - klasyfikacja, ocena ryzyka i profilaktyka Żywienie w geriatrii i opiece długoterminowej Przegląd badań: Berkhemer i wsp.. Poinformowanie o konieczności wizyty u dietetyka w przypadku pojawienia się pytań bądź problemów z skonstruowaniem diety.. Pacjent wymagał przebywania w pozycji leżącej, był znacznie osłabionyOpis przypadku Chory W.L.. Temperatura ciała 39,5 °C, występują duszności przy większym wysiłku, ma spłycony oddech.Całościowa Ocena Geriatryczna w codziennej praktyce geriatrycznej i opiekuńczej Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej Odleżyny.. MusząUsprawnianie 99-letniej pacjentki z endoprotezą stawu biodrowego - opis przypadku i wstawania po nim).. Działania pielęgniarskie: Rozmowa z pacjentem i rodziną nt. przyczyn afazji, dalszego postępowania, rokowania.. Pacjentka Helena Cz. l.80 przyjęta do ZOL-u z oddziału Neurologii , gdzie przebywała trzy tygodnie.. 82-letni pacjent z rozpoznaną przed 8 laty chorobą Parkinsona został przyjęty do szpitala z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego.Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego Kategoria » Geriatria Problemy pielęgnacyjne: 6. lat 45 zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z bólem w klatce piersiowej, który wystąpił u niego po raz pierwszy w życiu..

Opis przypadku.

Proces pielęgnowania pacjenta w ZOL-Zakład Opiekuńczo LeczniczyPacjent geriatryczny pacjent, który osiągnął wiek przynajmniej 60 lat, z wielochorobowością typową dla wieku starszego, u którego z racji wieku lub współistniejących chorób występuje ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu; należy zaznaczyć, że WHO wiek osoby podeszłej liczy od 65. roku życia, natomiastPlik PROCES PIELĘGNOWANIA geriatria.docx na koncie użytkownika ziolowa • folder GERIATRIA • Data dodania: 20 lis 2014 Podawanie leków wg zlecenia lekarskiego.. Zgłaszała również małą tolerancji wysiłku oraz męczący kaszel.. Zastosowanie diety lekkostrawnej, dostosowanie jej do stanu pacjenta i jego upodobań.. Sześćdziesięcioletni pacjent od ponad 20 lat leczony z powodu schizofrenii.. Prowadzenie karty obserwacji pacjenta, bilans płynów, pomiar obrzęków, karta obserwacji RR .Trudnoœci w terapii cukrzycy u pacjenta geriatrycznego z otępieniem - opis przypadku Difficulties of the diabetes treatment in a geriatric patient with a diagnosed dementia - a case study Katarzyna Pietrzak1, Zyta Beata Wojszel1,2 1 Oddział Geriatrii, Szpital SP ZOZ MSWiA wBiałymstoku 2 Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny wBiałymstokuSTUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU Problem dotyczy choroby alkoholowej I..

Opis przypadku 1.

Mąż Karoliny zmarł 5 lat temu.. Do szpitala został przy-Opis przypadku Pacjenta w wieku 89 lat, dotychczas samodzielnego i nieleczononego, hospitalizowano z powodu stop-niowego pogarszania się kontaktu z otoczeniem (od kilku dni), nieprzyjmowania posiłków i płynów, nara-stającej duszności oraz osłabienia.. Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., Ból głowy., Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc) , .. Proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego z porażeniem połowiczymocenę pacjenta geriatrycznego wykonywanych przez zespół geriatryczny; b) geriatrii — należy przez to rozumieć specjal-ność lekarską zgodną z Rozporządzeniem Mini-stra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U.- stosunku pacjenta do w³asnego cia³a i aktualnej sytuacji ¿yciowej, - sposobu reagowania w okreœlonej sytuacji zdrowotnej, - osobowoœci pacjenta (aspiracje, d¹¿enia, egocentryzm, altruizm), - potrzeb duchowych.. Opis przypadku 73-letniej pacjentki z wieloletnim źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, przyjętej do kliniki w celu diagnostyki nadciśnienia tętniczego i ustalenia charakteru zmian w tętnicach nerkowych, które stwierdzono w tomografii komputerowej w okresie poprzedzającym hospitalizację.Studium przypadku pacjenta z niedowładem kończyn dolnych Studium przypadku - opis: 63 letni pacjent został przyjęty na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Urazowym 26 lutego bieżącego roku z rozpoznaniem niedowładu kończyn dolnych, który wystąpił trzy dni wcześniej, podczas wyjazdu służbowego i objawił się paraliżem kończyn.Przeczytaj opis przypadku 78-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z powodu osłabienia i duszności..

Opisy pacjentów z chorobami tarczycy.

U pacjentów, którzy przyznają się do łakomstwa zaproponowanie zdrowych przekąsek (marchewka pocięta w paski, pomidory, ziarna, popcorn) 7.. Pacjentka mieszka z mężem, dotychczas była samodzielna.Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego.. 8.znaczenie poszczególnych domen oceny geriatrycznej; rolę syntetycznego sformułowania zaleceń wynikających z COG; możliwe konsekwencje niepełnej oceny.. Opis przypadku.. Chory otrzymał receptę do zrealizowania,ew.w przypadku pogorszenia staniu zdrowia zgłoszenie się do przychodn Problem: -problemy z oddychaniem Cel .6.. Kaszel pojawiał się podczas wysiłku (po przejściuOceny stanu psychicznego pacjenta dokonano na podstawie wnikliwej obserwacji, przeprowa-dzonego wywiadu (z chwilą poprawy stanu psychofizycznego) oraz danych zhistorii choroby i analizy dokumentacji medycznej.. Stan po udarze mózgu z niedowładem prawostronnym.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. Kontrola regulacji wyróżnień.. Od dwóch dni członkowie rodziny zaobserwowali pogorszenie ogólnego stanu jego zdrowia i sprawności fizycznej, niechęć do przyjmowania pokarmów i płynów.Specyfika pacjenta starszego 21 Stąd jedną z podstawowych zasad farmakoterapii geriatrycznej jest to, że ponieważ każda dolegliwość i objaw kliniczny mogą być konsekwencją stosowanej farmakote-rapii, w przypadku ich wystąpienia należy dokonać rewizji pobieranych leków..

W przypadku pojawienia sie duszności, zastosowanie tlenoterapii.

Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.Plik Opis przypadku i plan opieki nad pacjentem z zapaleniem płuc.odt na koncie użytkownika lvlalinka • folder Opiekun Medyczny • Data dodania: 2 lis 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Problem pielęgniarski: Zaburzenia w komunikacji z powodu afazji i porażenia mięśni twarzy.. Pacjenci powinni tutaj pamiętać o zlikwidowaniu progów,Przykłady w chorobach tarczycy.. 15.12.2016 Długowieczność czy niedołężna starość - pacjent z cukrzycą po 80. roku życiaopis przypadku i plan opieki Opis przypadku i plan opieki nad pacjentem z zapaleniem płuc.. Opis przypadku: Pacjent lat 60, cierpiący na przewlekłe zapalenie płuc, osłabiony, w średnim stanie higienicznym.. Motywowanie chorego do ćwiczeń aparatu mowy.Opis przypadku 1 Mężczyzna, lat 78, palący papierosy, dotychczas nieleczony, samodzielny w codziennym funkcjonowaniu.. Ból pojawił się w godzinach rannych, po porannym posiłku, utrzymywał się od około 5 godzin, promieniował do szczęki i nie ustępował w spoczynku.Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą - edukacja pacjenta oraz interwencje pielęgniarskie.. Spo³eczny zakres wiedzy o pacjencie to zbiór danych okreœlaj¹cych: - wiek, p³eæ, wykszta³cenie pacjenta,Opis przypadku 81-letnia pacjentka (S. N.) przyjęta została do szpitala na oddział geriatryczny 13 maja 2016 roku z powodu nasilającej się od ponad 2 tygodni dusz-ności wysiłkowej i uczucia kołatania serca.. Cel: Poprawa komunikacji chorego z innymi osobami.. Rozpoznanie lekarskie: Uogólniona miażdżyca.. Córka Ewa uczy się w Technikum Ekonomicznym.196 GERIATRIA 2014; 8: 196-200 Specyfika rehabilitacji pacjentów geriatrycznych z wielochorobowością - opis przypadku 82-letniego pacjenta.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt