Sprawozdanie nauczyciela wf na dyplomowanego 2019
I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaZakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2020 r. .. § 8 ust.. W tym celu wraz z innymi nauczycielami wf podjęłam się opracowania i wdrożenia poniższych przedsięwzięć: .. 2 pkt 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych .Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. • Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. • Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.7.. b. Doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.. Podejmowania i doskonalenia ewaluacji własnych działań.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym..

Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego.

mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. 2019 poz.1650) przykładowy wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Przedstawione sprawozdanie obejmuje niespełna trzyletni okres z mojej .Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) .. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Nauczyciel wychowania fizycznego z PG w xxxh, mgr xxxx wypożyczył naszej szkole dwa komplety siatek i stojaków do gry w piłkę siatkową plażową na czas trwania Festynu szkolnego „Baw się razem z nami" 4..

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

2.Przedstawiam Państwu prezentację na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Przedstawiciele tego zawodu dokładnie wiedza, jak może przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą zrobić, by zdobyć kolejny stopień.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .. 2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Ewa Kołakowska.. z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i .Podstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A.. Analiza wymagań, które należy uwzględnić w sprawozdaniu dla dyrektora z przypisanymi do nich wymaganiami.. z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014.Mój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy i był to czas intensywny oraz obfitujący w bogate doświadczenia zawodowe..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019.

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w szczególności: a.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneWe wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku .Znalazłam przykładowe pytania zadawane nauczycielom starającym się o stopień nauczyciela dyplomowanego - pokrywają się one z moimi, więc podaję link, może z nich skorzystacie -> Przykładowe pytania na nauczyciela dyplomowanego..

prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020.

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel zatrudniony na stanowisku oligofrenopedagoga, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych, logopedy.. materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, .Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. Dokumentacja jaką należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej.. Opracowywania i wdrażania programów działań.. Plan rozwoju zawodowego.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. Plan rozwoju (2020-10-13)Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie rozporządzenie z 2013r.. Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-07-06) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2016 DO 31.05.2019 ROKU Agnieszka Koperska nauczyciel matematyki i fizyki Szkoła Podstawowa w Lucieniu nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.. Jest wtedy czarno na białym zapisane, że plan został zrealizowany.Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust.. Nauczyciel, który 1 września 2020r.. Przykładowy układ teczki i fragmenty opisu i analizy.1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2016Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.W swoim sprawozdaniu skupiłam się na sprawach, moim zdaniem, najważniejszych, a podstawą jego opracowania były wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zawarte w Rozporządzeniu MENIS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt