Scharakteryzuj źródła dochodów gminy uwzględniając zakres zadań przez nią sprawowanych

scharakteryzuj źródła dochodów gminy uwzględniając zakres zadań przez nią sprawowanych.pdf

Podział tych dochodów między tymi dwoma związkami, zarówno w .. Na podstawie Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy mogą być dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na m.in. na finansowanie: - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, - zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z .Dochody gminy - dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.. Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.. Numer kontroli P/13/142 Kontrolę podjęto z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli, w ramach priorytetu dodatkowego1 JANINA KOTLIŃSKA PODZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH MIĘDZY PAŃSTWO A SAMORZĄD TERYTORIALNY Streszczenie: Zadania publiczne w każdym kraju realizowane są w zasadzie przez dwa związki publiczne (państwo oraz samorząd terytorialny).. Cechą zadań własnych jest to, że są finansowaneProgram ten jest uchwalany corocznie przez radę gminy i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.. Podstawowe pojęcia Rozdział I Budżet publiczny 1.1 Pojecie budżetu 1.2 Historia powstania budżetu 1.3 Zasadnicze .Samodzielne prowadzenie gospodarki gminy znajduje podstawę w budżecie gminy uchwalanym na rok kalendarzowy przez radę gminy..

[5] „Scharakteryzuj źródła dochodów gminy, uwzględniając zakres zadań przez nią sprawowanych."

Ponadto .. nego i leśnego (głównego źródła dochodów w gminach wiejskich).Jeżeli rada gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, mandatu wójta .Skarbnik oblicza kwoty dochodów gminy - opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków (w oparciu o wyliczone kwoty dochodów oraz na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków od kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, radnych oraz sołtysów).. Wskazuje na to art. 166 ust.1 Konstytucji z 1997 roku, stanowiący, że:Ustawa przewiduje następujące źródła dochodów gminy: a) obligatoryjne: - podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy, - dochody z majątku gminy, - subwencja ogólna z budżetu państwa, b) fakultatywne: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych .Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych i ich kształtowanie się w latach 2005-2008 na przykładzie gminy Modliborzyce Spis treści: Wstęp 1.. Układ pracy 5.. NIK zauważa, że Wojewoda Mazowiecki, który sprawuje nadzór nad działalnością gmin nie kwestionował uchwał podejmowanych przez rady gminy, mimo iż zawierały one regulacje niezgodne z przepisami ustaw.zakres tych zadań spowodowany jest zmianami społeczno-ekonomicznymi, po- ..

Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

1.2 Cele i zakres kontroli Celem głównym kontroli była ocena realizacji wybranych .Zadania realizowane przez gminy możemy podzielić na własne oraz zlecone, a także każde z nich mogą być obligatoryjne i fakultatywne.. Zarząd gminy jest również podmiotem realizującym budżet i odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy.„Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a dochodami tymi są dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa" (art.167 Konstytucji).. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie na ogół przebiegało właściwie.. Katalog dochodów własnych jest uzależniony od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego (im większy zakres zadań, tym więcej rodzajów .Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.. Gminy mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 145 Tabela 1 Cechy dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Dochody własne - są pobierane ze źródeł znajdujących się na terenie działania danego samorząduGmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej..

Projekt budżetu gminy przygotowuje zarząd gminy jako jej organ wykonawczy.

Metodyka pracy 4.. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym .Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji.. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek .Ustawowy katalog zadań własnych gminy pozostaje otwarty, co jest związane przede wszystkich z ich mnogością oraz stopniem rozbudowania.. Zadaniami fakultatywnymi są zadania własne nieprzewidziane ustawą oraz te zlecone przez administrację rządową, podjęte przez gminę dobrowolnie.. Przedmiot i cel pracy 2.. Punktem wyjścia do określenia obowiązków gminy w zakresie ochrony przeciw-pożarowej jest art. 7 ust.. 1 pkt 14 u.s.g., zgodnie z którym do zadań własnych gminy na-leżą sprawy porządku publicznego .Oceń problem, uwzględniając założenia myśli liberalnej i socjaldemokratycznej.. (arkusz przykładowy).". Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują .7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;Przypadające samorządom źródła dochodów służą finansowaniu zadań publicznych, nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego przez ustawy..

Budżet gminy określa zaplanowane dochody i wydatki gminy.

Ocena źródeł i literatury 6.. Natomiast nieprawidłowo system dotacyjny działał w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe .Gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu są zarządzane przez władzę samorządową, na szczeblu województwa mamy do czynienia z podziałem zadań między jednostkami władzy samorządowej (sejmik, zarząd województwa, marszałek województwa) oraz organami administracji rządowej (wojewoda).Uchwała budżetowa gminy może zawierać także np. upoważnienie dla wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy, upoważnienie dla wójta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu .Wywiązywanie się przez gminy z obowiązków ustalonych w zezwoleniach .. źródłem dochodów własnych gminy.. Porównaj pozycję ustrojową obu izb parlamentu, odwołując się do ich .Minister Finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, iż państwowy dług publiczny, powiększony o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.6 1 ZAŃOŚENIA KONTROLI 1.1 Tytuł kontroli Kontrola planowa - Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego (P/14/027) została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli w ramach przyjętego przez NIK priorytetu - Poprawa skuteczności systemu edukacyjnego.. Scharakteryzuj źródła dochodów gminy, uwzględniając zakres zadań przez z nią sprawowanych.Andrzej Jasiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Zakres odpowiedzialności pracownika: Prowadzenie bieżących spraw gminy, kierowanie Urzędem, reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.. 6 1Z A ŁOŻ E N I A KO N T R O L I .. (95%), z 22 gmin, wyboru wykonawców zadań związanych z usuwaniem drzew, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Takie rozwiązanie daje radzie gminy gwarancję kontroli nad działaniami wójta w zakresie gospodarowania nieruchomościami.. Hipotezy badawcze 3.. Przez wprowadzenie zadań obowiązkowych ustawodawca zabezpiecza ich realizację oraz zapewnia mieszkańcom gminy określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych.Jeżeli rada gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, mandatu wójta .1.Scharakteryzuj system ochrony praw człowieka ONZ oraz - odwołując się do przykładów dwóch państw - kwestę łamania praw i wolności człowieka w XXI wieku 2..Komentarze

Brak komentarzy.