Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia sprawozdanie
4 Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktykiStosowanie metod aktywizujących w nauczaniu wymaga określonych zmian w strukturze zajęć.. ), Ocenianie kształtujące jako skuteczny sposób> najlepiej uczymy się poprzez pracę, działanie w zespole.. - przygotowanie dla wszystkich uczniów szkoły poczęstunku w postaci marchewki,dla osiągnięcia podstawowych celów w zakresie wiadomości, umiejętności, postaw.. zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym i regionalnym przez organizację i prowadzenie szeregu imprez i uroczystości oraz przygotowanie uczniów do różnych konkursów.. Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy.Efektem rocznej pracy dla mnie jest zdobycie umiejętności obserwowania i analizowania możliwości dzieci umożliwiających indywidualizację nauczania.. 3 pkt 1 Rozporządzenia: Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięUmiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN EFEKTY Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów..

Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.

), Praca z uczniem zdolnym w klasach I -III (listopad 2012r.. Najważniejszym zadaniem nauczyciela nie powinno być tylko przekazywanie "suchej" wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności, zachowań i postaw, czyli stymulowanie ucznia do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.- Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 6 godz., 29.05.2008r.. W okresie stażu prowadziłem zajęcia z wykorzystaniem .umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się • Efekty: informacja o np. wpływie podejmowanych działań na doskonalenie procesu dydaktyczno - wychowawczego poprzez aktywizowanie uczniów, łatwiejszy kontakt z rodzicami.W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami.. Ruch sprzyja uczeniu - gry i zabawy na lekcjach matematyki, itp. Propozycja działania: test on-line w projekcie indywidualni.pl - wdrożenie metod dobranych do potrzeb danej klasy..

Stosowanie metod aktywizujących.

METODY AKTYWIZUJĄCE .. > Stosowanie metod aktywizujących wymaga od nauczyciela bardzo dobrego > przygotowania oraz pochłania dużo czasu na przygotowanie odpowiednich pomocy > dydaktycznych.. Poznanie procedury awansu zawodowego.. 6 ust.2 pkt.. Praca w zespole do oceny działań podejmowanych w szkole celem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomogła w poprawie jakości pracy szkoły w tym zakresie.Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.Praca zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (październik 2012r.. Dla placówki: opieka logopedy nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.. Rozpoczynamy pracę w małych grupach , a potem stopniowo przechodzimy do większych.§7 ust.2 pkt 3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia; - prowadzenie zajęć z uczniami, zajęcia w obecności opiekuna, dyrektora, innych nauczycieli z wykorzystaniem tych metod: Burza mózgów , Dyskusja panelowa (dyskusja obserwowana) Studium przypadku, Drama, Metoda symulacyjna,Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.. - wzbogacenie wiadomości i umiejętności w wyniku podjętych oddziaływań..

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji 1.. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez .. Udział w e - szkoleniach: Jak zmotywować uczniów do aktywności?. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytejW roku szkolnym 2013/2014 w ramach ewaluacji wewnętrznej opracowałem ankiety skierowane do rodziców, a także dokonałem ich analizy.. Efekty: dla szkoły: - podnoszenie jakości pracy szkoły - promowanie szkoły w lokalnym i europejskim środowisku dla uczniów: - poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego - -nabycie przez uczestników programu umiejętności posługiwania się w życiu codziennym językiem angielskim orz wykorzystania go w praktyce - promowanie .W trakcie mojej 10 - letniej pracy z uczniami klas szkoły podstawowej i gimnazjum .. > > Do aktywizujących metod nauczania i technik kształcenia, można zaliczyć: >umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania wyników do doskonalenia warsztatu pracyWdrożenie metod aktywizujących na lekcjach matematyki i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych..

), Metody pracy z uc zniem klas od I do III uzdolnionych matematycznie i \lub przyrodniczo (maj 2013r.

umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się; .. sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w .W dramie uczeń musi wczuć się w postać, nie gra kogoś, lecz jest sobą w nowych sytuacjach.. 3 pkt.. Rozpoczynając pracę z wykorzystaniem dramy, zaczynamy od prostych technik, aby nie zniechęcić dziecka niepowodzeniami.. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej jako .UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ § 8 ust.. Najważniejsze elementy to: a) organizacja zajęć - praca odbywa się w małych grupach, nauczyciel stawia konkretne zadania/problemy, określa czas pracy, dostarcza materiały pomocnicze, nadzoruje prace, w razie trudności naprowadza np. poprzez .Jako nauczyciel przyrody w swojej pracy bardzo często wykorzystuję metody aktywizujące podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.. Uczestnicy dramy działają bez scenariusza.. Ważne!Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy starałam się stosować różnorodne metody pracy, które wymagają od ucznia aktywnej postawy, np. praca w parach lub grupach czy mini-inscenizacje.. To grupa metod charakteryzująca się tym, że w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw, dziecko przewyższa swoją aktywnością nauczyciela.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego .. §8 ust.3 pkt 1.. Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism .Autoprezentacja dorobku zawodowego Opis i analiza.. Zadania Formy realizacji termin Sposób potwierdzenia realizacji 1.. Skupiłam się na wypracowaniu u uczniów umiejętności swobodnego operowania językiem w różnych sytuacjach.Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. 3 pkt 1).. Przygotowanie gazetek ściennych, między innymi, naumiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się l.p.. Inny punkt, w którym można wykorzystać indywidualnych.pl, to:3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia; 4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy; 5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt