Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem autystycznym
Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na .2 Cel nadrzędny programu: umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę jego możliwości, kształtowania postaw otwartości i samoakceptacji oraz na wdrożenie go do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie ewaluowany co najmniej raz w semestrze (WOPFU oraz wpis w dzienniku), a następnie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą"; • innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;Rewalidacja .Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, teoretyczne podstawy rewalidacji.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożaremĆwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rewalidacjaRewalidacja uczniów słabowidzących - scenariusz zajęćScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdfRozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchoweZestaw ćwiczeń analizy i .WSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju..

Trening imitacji ruchów - scenariusz zajęć z dzieckiem autystycznym.

Rozpoznaje i nazywa kolory.. Motoryki dużej: - proste ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z elementami chwytu, rzutu, toczenia i skoku.. 4.Dzieci autystyczne mają zdolności uczenia się - tak jak inni ludzie - o ile znajdują się w specjalnie przystosowanym dla siebie środowisku.. Staniewska Aneta.. W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych .Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.. W zamian za pracę otrzymywałam uśmiech i zadowolenie dziecka, które były dla mnie największą satysfakcją.. Ze wsparciem nauczyciela podejmuje próby stosowania różnych technik plastycznych.. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze..

Drukuj Skomentuj Prześlij nam swój scenariusz zajęć!

Magdalena Mielcarek-Olejnik.. U dzieci autystycznych występuje wiele odrębnych deficytów behawioralnych, a nie jeden centralny deficyt, którego skorygowanie prowadziłoby do ogólnej poprawy funkcjonowania.. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim i różnice w ich rozwoju są mało dostrzegalne , w stosunku do ich rówieśników o prawidłowym rozwoju.Ich braki dotyczą głównie sprawności intelektualnej, przez co napotykają wiele trudności przy opanowaniu programu szkolnego.Z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne.. Autor: Magdalena Mielcarek-Olejnik - Czytelniczka PortaluSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Każde jest jedyne w swoim rodzaju, ma swoją własną osobowość, odmienne uzdolnienia i możliwości funkcjonowania, odróżnia się od innych sposobem i stylem wykonywania różnych czynności zgodnie z swoistymi cechami .5.. Środowisko to składa się z miejsc, w których dzieci przebywają, na co dzień, a różni się od normalnego tylko na tyle, aby stało się dla niego bardziej funkcjonalne.Główną osią nowej strony neuroróżnorodni.com jest niepełnosprawność intelektualna..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo ...Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.

Terapia ma na celu: Usprawnianie procesów poznawczych - rozwijanie koordynacji - wzrokowo ruchowej Kształtowanie zdolności psychomotorycznych, sprawności manualnej Stymulacja słuchowa Ćwiczenie koncentracji uwagi Doskonalenie percepcji wzrokowej Rozwijanie umiejętności .• - dzieci z niekorzystnych środowisk wychowawczych, • - prawidłowo rozwijające się.. Magdalena Czerwińska.. Przestrzega zasad higieny, ćwiczy zawsze w odpowiednim i czystym stroju, ma odpowiednie obuwie.. imię, nazwisko, kl. .. Łukasz jest dzieckiem autystycznym, nie mówi, komunikuje się pozawerbalnie, potrafi napisać swoje dane osobowe (imię i nazwisko .Rewalidacja z definicji oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności (z łac. re - znów, validus - mocny).. Knill-opracowane programy „pomagają dziecku doświadczyć jego ciała jako jedności i wspomagają rozwój wyobrażenia ciała wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do używania swojego ciała aktywnie".Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2008/2009 Na zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczali następujący uczniowie:1. imię, nazwisko, kl. I a2.. oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. Cele szczegółowe dotyczą: zytywnej .. Rokitki Tczewskie.. Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikacyjnychusprawnianie orientacji przestrzennej Cele szczegółowe - dziecko: tworzy wspólne pole uwaginaśladuje gestyrozróżnia strony: prawa, lewaużywa pojęć „blisko .ust..

Dba o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swych kolegów podczas zajęć.

WyposażeniePraca z dzieckiem autystycznym uświadomiła mi, że w przypadku tego schorzenia każdy trud się opłaca, a efekty często przekraczają oczekiwania.. Świeca.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzgledniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji.. Na zajęciach wykorzystywałam również komputer i programy komputerowe: - Paint - Word - ,,Klik uczy czytać" - ,,Klik uczy liczyć" - ,,Klik uczy pisać".. Zgierz .. Korzystałam również z darmowych podręczników .Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem ze spektrum autyzmu powinny być prowadzone indywidualnie.. Każda nowa osoba pojawiająca się w otoczeniu XY powinna dać mu czas na zaakceptowanie siebie, kontakt powinien być rozpoczęty w sposób przez niego lubiany.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Nauka dziecka autystycznego nigdy się nie kończy, gdyż nie jest ono w stanie .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 Na zajęcia rewalidacyjne w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego: 1. xxx- klasa II 2. yyy -klasa VI Dla każdego z uczniów został opracowany indywidualny program zajęć rewalidacyjnych, z .Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w … określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer, przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadów środowiskowych z osobami znaczącymi dla dziecka .Temat: Utrwalanie pojęć przestrzennych Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na autyzm, I etap edukacyjny, 60 minut.. Program zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy V. Jolanta .Zadaniem osoby pracującej z dzieckiem autystycznym jest umiejętne wkroczenie w jego świat i przejęcie roli przewodnika, którego dziecko będzie słuchać i akceptować.. Głównym celem zajęć rewalidacyjnych uczniów ze spektrum autyzmu jest kształtowanie nawyków i praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu społecznym i zawodowym, doskonalenie autonomii, personalizacja oraz socjalizacja ucznia.. Edukacja techniczna: udzielanie dziecku wsparcia w czynnościach precyzyjnych, z którymi samodzielnie sobie nie radziProgram zajęć rewalidacyjnych PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowała:Agnieszka Kogut Publiczna Szkoła Podstawowaz Oddziałami Integracyjnymi nr 7 Osoba realizująca program - Agnieszka K. Formy realizacji - zajęcia indywidualne, dwa raz w tygodniu.. Dzieci autystyczne mają zdolność uczenia się tak jak inni ludzie, jeżeli proces ten przebiega w specjalnie dla nich przystosowanym środowisku.. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Nauczyciel Created Date: 9/19/2013 11:47:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJOpis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Zawód nauczyciela pozwala spotykać się w pracy z różnymi dziećmi..Komentarze

Brak komentarzy.