Czynniki decydujące o rozwoju infrastruktury logistycznej
Scharakteryzowano istotne elementy infrastruk-tury liniowej i punktowej firmy Spedcont.. Słowa kluczowe: infrastruktura logistyczna, transport intermodalny, przewozy kontenerowe 1.. Najczęściej jednak o wyborze gałęzi transportu de- cyduje wielkość przewożonego ładunku i odległość przewozu (tab. 1).Usługa logistyczna nie jest tożsama z usługą transportową czy spedycyjną.. Firmy logistyczne powinny postrzegać czynnik ludzki jako gwarancję rozwoju w sprawnym zarzadzaniu zintegrowanymi procesami w łańcuchach dostaw.rozwój systemu przewozów intermodalnych w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na technologi kontenerow.. W obu jednak przypadkach oddziaływanie to będzie miało inny wymiar.. Czynniki wpływające na rozwój turystyki we współczesnym świecie: - wzrost zamożności społeczeństwa, - postęp cywilizacyjny: * rozwój transportu, * rozwój mediów, - możliwości przekroczenia granic, - bogata oferta turystyczna, - bezpieczeństwo na świecie.. 3.organizacją oraz infrastrukturą.. tabeli 1 Zmiany demograficzne Efekt negatywny wpływ na dostępność wykwalifikowanej siły roboczej Przedział czasowy jest obecnie przedmiotem dyskusji, aczkolwiek efekt ten będzie widoczny dopieroW artykule omówiono podstawowe czynniki decydujące o tworzeniu polityki logistycznej Unii Europejskiej.. Są to w całości linie magistralne o znaczeniu państwowym, posiadające dwa lub jeden tory szlakowe..

110 Mirosawł Anotnowczi logistycznej i jej jakości - tak od strony morza, jak lądu.

Słowa kluczowe: zarządzanie logistyką, obsługa klienta, przedsiębiorstwa TSL , operator logi-stycznyPodczas gdy większość CIO zna ideę redukcji kosztów IT, ewolucja w kierunku biznesu cyfrowego oznacza, że działy takie jak IT czy finansowy, w tym CFO, muszą wyjść poza proste obcinanie kosztów, a zamiast tego skupić się na optymalizacji wartości biznesowej technologii informatycznych.. - Rozwój koncepcji druku 3D.. Elementy infrastruktury logistyki w przedsiębiorstwieW artykule dokonano przeglądu literatury za względu na czynniki, które decydują o rozwoju oraz mają wpływ na charakter i przebieg procesów rozwojowych.. Regiony turystyczne: - basen Morza Śródziemnego, - Azja Południowo-Wschodnia.. Rozwój sieci terminali intermodalnych kolejowo-drogowych powinien sie opierać na oszacowaniuInfrastruktura procesów logistycznych usługi logistyczne Istotnym zagadnieniem o którym chciałabym wspomnieć jest cykl życia usługi logistycznej, na którego długość mają wpływ takie czynniki jak: cechy oferty usługowej i charakter potrzeb jakie zaspokaja, cechy popytu na tego rodzaju usługę, zakres nowości oferty usługowej, stopień konkurencyjności poziom substytucyjności i komplementarności.Infrastruktura - podstawowe urządzenia i systemy służące państwu, miastu lub innym obszarom, w tym usługi i urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania..

Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce 109 ... którego potencjał istotnie zależy od stopnia rozwoju infrastruktury .

W wieku 3 lat używa już 1000 słów.. Zanim zostaną szerzej zaprezentowane wybrane problemy z przedstawionych powyżej obszarów warto zwrócić uwagę .Perspektywy i czynniki rozwoju usług logistycznych… 13 cd.. Typowe centrum logistyczne powinno wobec tego posiadać takie obiekty jakmagazyny, kolejowe terminale kontenerowe, place składowe, a także miejscaCentrum logistyczne CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ Wykonanie: Marta Pastuszka klasa I B Technikum Plac składowy Jest to teren ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, przystosowany do składowania towarów oraz poruszania się po nim magazynowych środków transportowych.Jego rozwój ma słuŝyć zwiększeniu roli portu w Gdańsku, poprzez lokowanie inwestycji związanych 22 E. Płaczek, J. Szołtysek, Rola centrów logistycznych w rozwoju współczesnych miast, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2007, s J. Miklińska, Znaczenie centrów logistycznych dla logistyki miejskiej - przykład Niemiec.Do procesów logistycznych, które są coraz bardziej złożone, powinno podchodzić się w sposób profesjonalny.. Czynniki warunkujące rozwój regionu Cechą współczesnych innowacji jest jej sieciowo zorganizowana lokalizacja..

Celem opracowania jest scharakteryzowanie głównych elementów infrastruktury logistyki oraz zidentyfikowanie ich aktualnych kierunków rozwoju.

Na jważniejszą dla ankietowanych jest czas dostaw - od momentu złożenie zamówienia do momentu otrzymania przesyłki.. Przykład rodzajów sieci logistycznych przedstawia rys. 1.. Jest szerszą formą obsługi.. - Rozwój usług logistycznych szczególnie w obszarze TLS.. Rozwój myślenia: Rozwój językowy związany jest ściśle z rozwojem poznawczym i myślenia.Infrastruktura transportowa, infrastruktura transportu - obejmuje sieci drogowe, kolejowe i żeglugi śródlądowej, autostrady morskie, porty żeglugi morskiej i śródlądowej, porty lotnicze oraz inne punkty wzajemnego połączenia między sieciami modalnymi.Są to także podstawowe urządzenia i instytucje wraz z niezbędnym wyposażeniem rzeczowym oraz osobowym, służące do .Indeks, tworzony po raz siódmy, odzwierciedla nastroje panujące w branży, a także klasyfikuje 45 czołowych światowych gospodarek wschodzących w oparciu o ich wielkość, warunki biznesowe, infrastrukturę i inne czynniki, decydujące o ich atrakcyjności dla operatorów logistycznych, spedytorów, armatorów, przewoźników lotniczych .Centra logistyczne umiejscowione w regionie Dolnego i Górnego Śląska powinny stanowić jedną, uzupełniającą się całość, zwłaszcza, że jest to jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów naszego kraju o znacznym zagęszczeniu zaludnienia, co niewątpliwie sprzyja rozwojowi centrów logistycznych.Znaczenie centrów logistycznych w rozwoju regionalnym 263 2..

O intensywnym rozwoju słownika dziecięcego świadczy fakt, że w wieku 2 lat dziecko potrafi użyć około 300 słów a rozumie jeszcze więcej.

Przy komercyjnym charakterze centrum logistycznego o lokalizacji budowy decydują poniższe czynniki: wartość rynku logistycznego, dostępność oraz cena gruntów, dostępność infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, atrakcyjność przedsięwzięcia dla inwestorów, dostępność siły roboczej, siła nabywcza ludności,sprowadza się to do wdrożenia udoskonaleń w sferze infrastruktury logistyki, która decyduje o jej rzeczywistych możliwościach.. To decyduje o tym, że obecnie logistyka wymaga wysokiego poziomu kwalifikacji.. Podkreślono istotne znaczenie zmian systemowych i regulacyjnych w europejskim transporcie na kształtowanie polityki w dziedzinie logistyki.. Wśród najważniejszych czynników można wyróżnić: rozwój modelu D2C, wdrażanie nowoczesnych technologii, a także zmiany demograficzne i prawne oraz przekształcenia w modelu transportu i mobilności (towaru i ludzi).Decydujące znaczenie ma również stan dostępnej .. Maksymalne prędkości szlakowe na wymienionych1.. Kluczową dla sprawnej obsługi prze -Zapotrzebowanie na usługi przewozowe, a w szerszym kontekście i logistyczne, jest najważniejszym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju sieci terminali intermodalnych.. Przyjmuje się, że rynek usług logistycznych jest kolejną fazą w rozwoju rynkuAktualny stan i perspektywy rozwoju infrastruktury logistycznej w transporcie kolejowym w Polsce 45: .. z o.o. 71:Stąd potrzeba pilnego rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej w Polsce (również w transporcie kolejowym), która w dużej mierze decyduje o sprawności funkcjonowania sieci logistycznej zarówno w aspekcie czasowym, jak i przestrzennym oraz jej konfiguracji.. Podobnie zresztą jak i zakres działalności logistycz-nej w przedsiębiorstwie jest znacznie szerszy aniżeli działalności transportowej.. Zjawisko powiązań może przybierać różne formy regionalnych .Z logistycznego punktu widzenia czynnikiem charakteryzującym działalność trans- portową w realizacji procesów logistycznych jest relacja pomiędzy kosztem transportu a poziomem obsługi logistycznej.. Realizowane są w nich różnorodne usługi logistyczne, do których można zaliczyć: magazynowanie, rozdzielanie, przyjmowanie i wydawanie towarów4.. Infrastruktura składa się z publicznych i prywatnych usprawnień fizycznych, takich jak drogi, koleje, mosty, tunele, zaopatrzenie w wodę, kanały ściekowe, sieci elektryczne i telekomunikacja (w tym łączność z .UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU POLSKIEJ LOGISTYKI .. - Rozwój infrastruktury logistycznej - tworzenie potencjału logi-stycznego.. Czynniki rozwoju tanich linii lotniczych w Polsce 76: 11832 Analiza terminowości realizacji usług, w obszarze logistyki magazynowej przedsiębiorstwa Delta Trans Transporte sp.. Określono cele i zakres polityki logistycznej.Rozwój infrastruktury transportu kolejowego w Polsce… 95 ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarządzanie (24)2013 podróżnych czasów transportu pomiędzy oddalonymi od siebie miejscami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt