Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z religii
Szczegóły Kategoria: Monitorowanie realizacji podstawy programowej Opublikowano: środa, 15, listopad 2017 14:03 Artur Makowski Odsłony: 13391#sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z r preciboton30 : sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z religii szkola podstawowa Kliknij i pobierz: om.gy/BOtVJZasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej - Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r. POBIERZ (Plik w formacie Word) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego .Skoro istniał obowiązek uwzględnienia ewaluacji wdrażania podstawy programowej, to w sprawozdaniu należałoby opisać, w jaki sposób wywiązano się z realizacji podstawy programowej według określonych w rozporządzeniu warunków jej realizacji, by wnioski wynikające z nadzoru nad podstawą programową przekazać radzie pedagogicznej.• Spiralność, podobnie jak: chronologia realizacji, rozkład materiału, metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania, a nie podstawy programowej.. Treść podstawy programowej w wygodnej fornie.Novum jest to, że autorzy Podstawy określają treści przeznaczone do zapamiętania przez ucznia.. Pozostało jeszcze 91 % treści.. Nazwisko i imię nauczyciela: Marzena Wiśniewska..

Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.

To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej z realizacji podstawy programowej kształcenia wnioski do dalszej pracy.. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym .pisemne sprawozdanie o stopniu i zakresie realizacji podstawy programowej.. Np. na maturze .. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. dajcie jakis link lub poprostu to napiszciesprawozdanie-z-pracy-nauczyciela-religii-za-rok-szkolny-2011-2012 ..

Informacja o realizacji programu nauczania i podstawy programowej.

Załącznik 2 ab - Karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia Załącznik nr 1a.. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych .Jak nauczyciel ma napisać sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z religi.. obowiązują również.. § 3 Postanowienia końcowe 1.SPRAWOZDANIE Z NAUCZNIA PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM ZA PIERWSZY OKRES ROKU SZKOLNEGO 2009/10 Nauczanie muzyki w klasach I - szych szkoły podstawowej Założenia w pracy z klasami pierwszymi Ważnym moim założeniem (zgodnym z podstawą programową) w edukacji dzieciZadania nauczycieli i dyrektora związane z realizacją podstawy programowej w świetle aktów prawnych Zadania dyrektora 3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy programowej na koniec cyklu kształcenia.. gimnazjalne.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I .ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn..

Załącznik 1abc - Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej.

• Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich etapach późniejszych.. W przypadku trudności związanych z realizacją podstawy programowej nauczyciel jest zobowiązany zgłaszać je dyrektorowi wraz z propozycją poprawy sytuacji.. (Czy został zrealizowany, jeżeli nie to jakie są zaległości i powody tych opóźnień oraz planowany sposób ich nadrobienia)7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej .Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce odno-si się do poszczegól nych etapów edukacji szkolnej i zawiera: charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacji; Podstawę programową nauczania religii (w przedszkolu lub szko-Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach IV - VI Język angielski - Elżbieta Ksiażkiewicz-Mroczka SZKOŁA PODSTAWOWA -II ETAP EDUKACYJNY Klasy IV-VI W roku szkolnym 2009/2010 w klasach IV-VI zrealizowałam zaplanowany materiał nauczania zgodnie z podstawą programową.Nowa podstawa programowa na rok szkolnych 2020/2021 dla wszystkich typów szkół z podziałem na poszczególne przedmioty..

Cel ewaluacji Pozyskiwanie informacji o procesie wdrażania podstawy programowej.

4) W protokole rady pedagogicznej raz/dwa razy w roku umieszczenie zapisu dotyczącego podsumowania realizacji podstawy programowej.Dokument jest narzędziem niezbędnym do analizy stopnia opanowania przez dzieci umiejętności wymaganych w podstawie programowej.. Formułowanie wniosków do dalszej pracy- na etapach klas:0,1-3, 4-6.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA.. Realizacja i monitorowanie podstawy programowej; Współpraca z rodzicami; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna; .. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Określanie dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie.. SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PÓLROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/201 Podstawę programową w klasie II i III zrealizuję zgodnie z zamierzeniami na rok szkolny 2012/2013.. wymagania .. W szkole funkcjonują opracowane arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, które nauczyciele wypełniają 2 razy w roku.. do 31.05.2003r.deinanhighcont79: sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z religii klasy 4 6 Aby pobrać plik wejdź w link znajdujący się poniżej: om.gy/pUGLB / 5 lat temu (1 października)1 RAPORT Z REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1.. TREŚCI NAUCZANIA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KLASA II Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie KLASA II Uczeń nabył i utrwalił wiadomości i umiejętności w zakresie 1.Szanowni Państwo!. z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2013/2014.. Ostatnia aktualizacja: 15 Lipiec 2014 Data publikacji: 28 Maj 2012 .Monitorowanie realizacji treści z podstawy programowej - m.in. poprzez odniesienie się do wymagań ogólnych, szczegółowych i treści nauczania zawartych w podstawie programowej, a także uwzględnienie stopnia dostosowania tych treści do możliwości edukacyjnych uczniów, m.in. przystępności, stopniowania trudności, a także analizy .Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej.. Szkoła Podstawowa im.Pytanie: Czy dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego ma prawo monitorować realizację podstawy programowej przez nauczyciela religii?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt