Jak czytać wykres charakterystyki pompy
Na pierwszy rzut oka, jest to wybór jednej z kilku zakrzywionych linii na wykresie, w którym na osi poziomej znajduje się temperatura zewnętrzna, a na osi pionowej temperatura zasilania instalacji grzewczej.Dobór pompy głębinowej.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Poni&-sze charakterystyki przep"ywowe odnosz# si' do wszystkich pomp serii PE = PTFE z wyj#tkiem pomp w wykonaniu TF.. Znając COP oraz moc znamionową urządzenia - czyli moc trwałą pobieraną z elektrycznej sieci energetycznej możemy ocenić i porównać urządzenia od różnych dostawców.Pompa w miarę możliwości powinna pracować w optymalnym punkcie pracy, co gwarantuje dobre wykorzystanie mocy i długą żywotność.. Różnica ciśnienia lub wysokość podnoszenia w kPa lub m sw.. Aktywny me- .. aktywno±ci elektrycznej uwidacznia si¦ na wykresie elektrokardiogra cznym w postaci linii izo-elektrycznej serca) [5,9].zasysania (patrz wykresy u do"u strony).. Wykres H = f(q v) z naniesionymi liniami stałych ηo, n, P nazywamy charakterystyką pompy.Wyznaczając charakterystyki przy różnych prędkościach w opisany sposób, uzyskujemy tzw. wykres muszlowy jak na rys.1.. Jak czyta$ wykresy - przyk‡ad (patrz - czerwona linia): Chcemy uzyska$ przep"yw 6 l/min, przy ci!nieniu t‡oczenia 4 bar.. Uzyskane wyniki są na ogół zbliżone do wyznaczo­nych teoretycznie.Tematy o charakterystyka bezpiecznika topikowego, Warunki zwarciowe i selektywność a prąd ograniczony przez bezpiecznik topikowy, Jak czytać ten wykres - charakterystyka wkładek topikowych, Bezpiecznik topikowy - zasada działania., L.T3.15AL250V P - bezpiecznik topikowy szklanyDobór optymalnej krzywej grzewczej jest jedyną drogą do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku w całym sezonie grzewczym..

Podstawowym narzędziem doboru wielkości pompy jest charakterystyka pompy.

Błąd w doborze pompy jest obarczony nieprzyjemnymi konsekwencjami, wśród których nadmierne koszty są najprostsze, a awarie pompy zatapialnej są najczęstsze.. Na osi Y mamy wysokość - jak rozumiem ta wysokość to różnica poziomów pomiędzy najniżej a najwyżej położonym punktem układu.. Wydajność podawany jest zazwyczaj w m3/h lub l/s.. Analiza komputerowa zapisu biopotencja- .. pompy sodowo-potasowej ( Na+- K+) lub biernie bez udziaªu innych elementów.. 3.Pompa ta posiada na tarczy taimera takie "bolce" ktore sie wciska, jak sie domyslam w zakresach co pol godziny.. W momencie, kiedy zaczynaliśmy naszą produkcję pomp membranowych, mieliśmy na celu myśl: stworzyć pompę o wysokiej sprawności z minimalną liczbą komponentów, umożliwiającą łatwą konserwację.Tak jak dawniej i dziś punktem wyjścia dla doboru jest charakterystyka pracy danego wentylatora.. Oczywiście charakterystyki przy różnych prędko­ściach obrotowych można też wyznaczyć na drodze pomiarowej.. Charakterystyki pracy pompy wirowej odśrodkowej stanowią graficzne przebiegi następującej funkcji (rys. 1.3):Rys.1.. Charakterystyka instalacji jest określona przez wszystkie elementy układu pompowego i nie zależy od pompy.Dzięki rozmieszczeniu wody i ogrzewaniu wiejskich domów i domków, jednym z najbardziej palących problemów jest wybór pompy..

Na wydajność pompy wodnej wpływa dostarczana do niej energia.

stopień pompy nie jest wielkością służącą do określania ciśnienia, często bywa tak, że pompa 4-stopniowa jednego typu, daje mniejsze ciśnienie niż inna 2-stopniowa.. Na rysunku pokazano przykładowo kreślenie linii P=3 kW, ηo=50 %.. W przypadku powyżej założono, że wymagana wydajność to 90 l/min (oś X), a ciśnienie pracy to 4 bar (oś Y).Charakterystyka pracy pompy pokazuje powiązanie pomiędzy wydajnością (Q) a różnicą ciśnienia lub wysokością podnoszenia (H) wytwarzaną przez pompę.. Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością.. Charakterystyka pracy dla pomp z regulowaną prędkością obrotową .Sprawność ogólną pompy oblicza się ze wzoru: η = 100 N N s u ⋅ % (1.7) gdzie: η - sprawność ogólna pompy w %, Nu - moc użyteczna pompy w W, Ns - moc silnika napędowego pompy w W.. I co znow sie domyslam tymi bolcami ustawia sie okresy czasu kiedy pompa ma pracowac.. Każda pompa ma „najlepszy .Podstawowe charakterystyki odnoszą się do danej prędkości obrotowej wirnika pompy i przedstawiane są graficznie jak na rysunku 6.. W przypadku pomp wirowych dostosowanie się pompy do warunków układu pompowego następuje samoczynnie.Można powiedzieć, że im bliżej pompa zbliża się wydajnością nominalną do wartości wydajności optymalnej, to tym udaną jest konstrukcją..

Przykładowe charakterystyki kilku pomp na jednym wykresieJak czytać krzywe pompy.

Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.Charakterystyka przepływu - można powiedzieć, że jest to główna charakterystyka dla pompy zwana inaczej krzywą dławienia.. Komplet charakterystyk przepływowych pompy wirowej Charakterystyki przepływowe pompy dla różnych prędkości obrotowych wirnika mogą być zebrane na jednym wykresie.CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY UWAGA!. Przedstawia ona wysokość podnoszenia H w zależności od wydajności pompy Q: H = f(Q) Dla pomp wyporowych często spotkamy się z wykresem: Q = f(H) lub Q = f(Δp), gdzie kolejno wydajność jest funkcją .Jak czytać charakterystykę pompy?. Podawana wartość COP wydaje się wtedy niezwykle atrakcyjna, różnice w wartościach mogą sięgać nawet 15%.Wykres COP - jak czytać Wykres COP jest najważniejszą charakterystyką pompy ciepła..

Im większa ilość energii dostarczanej do pompy, tym większy będzie przepływ wody.

Wydajność wewnętrzna pompy - jest to z kolei natężenie przepływu przez organ roboczy pompy (tłok, wirnik itp.) i oznaczamy ją Q i.. Zakładam, że mam 2 bieg (czyli biorę środkową krzywą).. Zasadę właściwego dobru pompy głębinowej można przedstawić posługując się następującą, krótką definicją: dobór pompy głębinowej to takie odnalezienie punktu pracy lub punktów pracy na charakterystyce przepływowej pompy, aby znalazły się one jak najbliżej punktu optymalnego, z jednoczesnym uwzględnieniem konstrukcyjnych warunków zabudowy i .znawania charakterystyki pracy mi¦±nia sercowego.. Dokładnie pa-raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.Jak odczytać wydajność pompy z poniższego wykresu.. Najważniejszymi cechami wyboru dowolnej pompy są przepływ wody lub wydajność pompy, a także .1 Charakterystyki pomp wirowych Przy eksploatacji pompy znajomość jej nominalnych parametrów pracy jest niewystarczająca, ponieważ pompa bardzo rzadko pracuje w układzie przy swoich nominalnych parametrach, podlegając regulacji narzucanej przez układ.. W celu wyznaczenia obliczeniowego punktu pracy wentylatora należy wykonać charakterystykę sieci (oporów rurociągu), czyli zapis graficzny zależności pomiędzy całkowitym spadkiem ciśnienia (na skutek pokonywania oporów rurociągu) a natężeniem przepływu czynnika przez ten .poszczególnych połoŜeń zaworu regulacyjnego (Z 2) i mają na osi odciętych taką samą podziałkę jak wykres na rysunku 3.. Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Czyli załóżmy, że ta wysokość jest 1,65 m - wobec tego wydajność tej pompy to 1,5m^3 .parametrami pracy pompy i układu, w którym jest ona zainstalowana.. Podstawą doboru pompy nie jest zatem ilość stopni, lecz charakterystyczne wielkości ciśnienia i wydajności pompy jak na rys.Zdarzają się też przypadki podawania tylko COP pompy ciepła bez uwzględnienia pomp obiegowych dolnego źródła i górnego źródła.. Mówi nam o tym tzw. punkt pracy, który aby wyznaczyć musimy znać charakterystykę przepływu pompy jak i charakterystykę układu pompowego ( instalacji).. Ustawilem miedzy 4,30 a 8,00 i miedzy 21,30 a 22,30.1 POMPY MEMBRANOWE edycja.. Taka charakterystyka powinna zawierać podstawowe dane: wydajność, ciśnienie całkowite, współczynnik sprawności oraz poziom hałasu.. Jako przykład weźmy charakterystykę wentylatora osiowego typ AXN 12/56/800 MD (wykres 4 ).Wyznaczając charakterystyki przy różnych prędkościach w opisany sposób uzyskujemy tzw. wykres muszlowy jak na rys.1.. Pompę zwykle dobiera się na punkt pracy (to jest konkretną wydajność i ciśnienie potrzebne do uzyskania parametru wydajności na instalacji)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt