Logistyczna obsługa klienta prezentacja
Logistyczna obsługa klienta w świetle badań studialnych Obsługa klienta jest najważniejszym pojęciem występującym weI Logistyka 1546 AUTOBUSY 6 /2016 Paweł SMOLNIK JAKOŚĆ LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektyw- nych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny.1.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNĄ OBSŁUGĄ KLIENTA Streszczenie W artykule przedstawiono rolę operatorów logistycznych w procesie obsługi rynku.. Elastyczność dostaw.. Jest tak komponowana, żebyPlik Stanisław Smyk Obsługa logistyczna.pdf na koncie użytkownika marcinek1221 • folder LOGISTYKA • Data dodania: 3 sie 2017biuro obsługi klienta, stacja obsługi serwisowej, dział handlowy, magazyn.. Obszary te stanowią uporządkowaną całość i wzajemnie się uzupełniają na poszczególnych etapach łańcucha logistycznego.. 19 Poziomy agregacji informacji w przedsiębiorstwie Informacje w logistyce ZARZĄD Cele strategiczne, Planowanie polityki KIEROWNICTWO NADZÓR PERSONEL Planowanie i podejmowanieobsługi klienta), elementy transakcyjne (wygodny sposób składania zamówień, dostępność substytutów) i elementy potransakcyjne takie jak gwarancje, serwis czy usługi posprzedażowe (Kramarz, 2014, s. 43)..

Pojęcie logistycznej obsługi klienta jest różnie definiowane.

Badacze w publika-cjach wskazują na różne aspekty; jedni podkreślają przedmiotowość, inni re-Logistyczna obsługa klienta odgrywa znaczącą role w dystrybucji żywności.. Zatem ocena systemu logistycznego powinna być ukierunkowana na uchwycenie związków, jakie zachodzą pomiędzy jakością procesów logistycznych a poziomem obsługi klientów.. Częstotliwość dostaw.. StrukturęTemat: Logistyczna obsługa klienta Witam Pisałem pracę licencjacką pod tym tytułem, mogę Ci podać kilka pozycji z literatury.. Jak więc identyfikować problemy .poziom logistycznej obsługi klienta najsilniej odpowiadają przedsiębiorstwa dys-trybucyjne, gdyż ich zadaniem jest wytłumianie zakłóceń i pokonywanie czaso-wych, przestrzennych i ilościowych luk pomiędzy miejscem wyprodukowania wyrobu a miejscem, gdzie jest on nabywany przez finalnych klientów.. Należy przez to rozumieć, że nie jest ona zestandaryzo-waną formą obsługi klienta, ale odpowiadającą ściśle na potrzeby i preferencje konkretnego klienta występujące w danym czasie.. Zarówno w literaturze zagranicznej, jak i krajowej akcentowane są różne znaczeniaObsługa Klienta zaczyna się jeszcze zanim Klienci przekroczą prób Twojej firmy lub nawiążą z nią kontakt za pomocą np. telefonu lub np. maila..

Tym samymzaspokojenia określonych potrzeb klienta.

I. Łukasiewicza Logistyczna obsługa klienta jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1 Wstęp W obecnych warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej na świecie przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania nowych strategii pomagających przetrwać kryzys.Obsługa logistyczna jest z reguły oparta na sprzedaży konsultowanej indy-widualnie z klientem.. Czas realizacji zamówienia.. Obsługa trwa długo po np. dokonaniu zamówienia na produkt Twoje firmy.. Minimalizacja kosztów logistycznych (czyli efektywny ekonomicznie sposób funkcjonowania systemu logistycznego)Składniki obsługi klienta w systemie logistycznym dzielą się na: - przedtransakcyjne ( taktyka firmy odnosząca się np. do sprawności działań firmy) - transakcyjne ( termin wykonania zlecenia) - potransakcyjne ( naprawy, zabezpieczenie, reklamacje, zwroty).. Celem artykułu jest prezentacja zarządzania logistycznąLogistyczna obsługa klienta Obsługa klienta w obszarze działań logistycznych zajmuje miejsce kluczowe, a jednocześnie można śmiało rzec, że jest jednym z najbardziej dyskusyjnych pojęć, bowiem nie ma jednej zasadniczej jej interpretacji.. Ponadto jest to osoba posiadająca dar przekonywania co do produktów, które oferuje..

Wiąże się to z osobistymlogistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

Procesy logistyczne mogą obejmować m.in. takie aspekty działalności rynkowej jak, np. prognozowanie potrzeb rynkowych, rynkowa obsługa klienta, planowanie działalności gospodarczej, organizowanie fizycznych przepływów materiałowych, sterowanie i kontrola zapasów, prowadzenielogistycznej obsługi klienta.. Można zakładać, że w przypadku wielu produktów nigdy nie dojdzie do spotkania bezpośredniego, gdyż rodzaj .jakimi standardami powinna rządzić się obsługa klienta w sektorze usług, które z elementów obsługi klienta determinują osiągnięcie satysfakcji konsumenckiej, jakie błędy w obsłudze klienta najbardziej irytują odbiorców, w jaki sposób unikać porażek w relacjach z klientami.1 Magdalena Szydełko Politechnika Rzeszowska im.. Błędy w tym obszarze mogą być przyczyną dysharmonii i rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Twojego klienta a postrzeganym przez niego poziomem logistycznej obsługi!. Podstawowym kryterium gwarantującym zadowolenie konsumenta jest zastosowanie reguły 7R (ang. Right), która definiuje siedem zasad działania w branży logistycznej .Kompleksowa obsługa ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym.. - Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Gdańsk 2002Obsługa klienta jest jednym z głównych czynników decydujących o powodzeniu zlecenia, a co za tym idzie, o sukcesie firmy..

Usługi logistyczne, transport drogowy, transport morski, transport intermodalny, obsługa celna.

Omów wpływ poziomu logistycznej obsługi klienta na konkurencyjność .Logistyczną obsługę klienta można określić jako sprawność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zaspokajania potrzeb klientów pod względem 7 elementów właściwej logistyki.. D. Kempny definiuje logistyczną obsługę klienta jako: „umiejętność lub zdolność zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów,Logistyczna obsługa klienta nazywana jest często logistyką klienta, która klasyfikuje obsługę na trzech złożonych poziomach, obejmujących: określone działania, będące nie- zbędnymi w procesie zaspokojenia potrzeby klienta; ocenę wykonania logistycznej obsługiLogistyczna obsługa klienta jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1 Wstęp W obecnych warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej na świecie .. klienta, a w szczególności prezentacja wielowymiarowej definicji obsługi klienta, identyfikacja .Elementy logistycznej obsługi klienta można podzielić także na: - przedtransakcyjne ( polityka przedsiębiorstwa dot.. Opisz jaki logistyczna obsługa klienta wpływa na konkurencyjność firmy.Logistyka - proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ .Tabela : Standardy obsługi klienta w branży spożywczej Elementy obsługi klienta 1995 2000 Dostępność produktu Czas cyklu realizacji zamówienia Kompletność zamówienia Prawidłowość faktur Uszkodzenia produktów 98% 9 dni 90% 90% 1% 99% 7 dni 94% 93% 0,5% Nadrzędnym celem strategii logistycznej jest zapewnienie klientowi obsługi na .Logistyka w każdym aspekcie wiąże się z obsługa klienta.. Wzrost zainteresowania outsourcingiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne.. elastyczności systemu) - transakcyjne ( czas cyklu realizacji zamówienia) - potransakcyjne ( serwis, gwarancje, procedury reklamacyjne) 4.. Obsługę klienta można .Skuteczny pracownik działu obsługi klienta to osoba, która czuje się swobodnie wykonując swoją pracę, a jej sposób mówienia przyciąga uwagę klientów.. Obsługa klientów jako element działalności logistycznej i marketingowej Żródło: Opracowanie własne na podstawie [LAMB76, s. 7] Wyznaczniki poziomu logistycznej obsługi klientów 1.. Jakość obsługi zależy w głównej mierze od umiejętnego zaprojektowanego i zarządzanego systemu logistycznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt