Wniosek o interpretację przepisów prawa
Opis działania formularza.. Na podstawie art. 14 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółki A.. Wniosek o interpretację przepisów podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Skoro podatnik ‒ mimo wezwania ‒ nie uzupełnił wniosku o wydanie interpretacji i nie wskazał przepisów prawa podatkowego, to organ interpretacyjny miał prawo pozostawić jego wniosek bez rozpatrzenia.. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Oczywiście wygodniej jest skorzystać z tego wzoru.. Konstytucja Biznesu i przepisy ustawy Ordynacja podatkowa dają obywatelom (w tym przedsiębiorcom) prawo do zapytania instytucji publicznej o właściwą danemu stanowi faktycznemu wykładnię przepisów prawa, która ma postać urzędowej interpretacji.W przypadku problemów z interpretacją przepisów podatkowych warto zasięgnąć porady u źródła - każdy podatnik może zwrócić się z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej, która ma obowiązek odpowiedzieć na zadane pytania.Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego od Inwestora zgodnie z zawartym porozumieniem..

przepisów prawa podatkowego.

Prawo to obszerna dziedzina, która często ulega zmianie.. NIP: 599-001-01-01 Gorzów Wlkp., dnia 4.02.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejWniosek o interpretację przepisów prawa Artykuł omawia instytucję wniosku o interpretację przepisów prawa.. 1. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wraz z zawarciem wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego;Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB ) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 27.02.2017W razie zaniechania przez podmiot składający wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego obowiązku uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku (art. 14f § 1 OP) organ powinien wezwać wnioskodawcę do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni (art. 169 § 1 w zw. z art. 14h OP).Wniosek o interpretację przepisów przedsiębiorca może złożyć pod warunkiem, że w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo skarbowa..

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego można złożyć przez pełnomocnika.

System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Wniosek o indywidualną interpretację przepisów prawa złożysz także do ZUS Monika Markisz 28 sierpnia 2019 Komentarze (0) We wpisie poświęconym skutkom przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie składki wypadkowej wspomniałam o wydanej przez ZUS interpretacji z dnia 19 marca 2019 roku .Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, może wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.. Zobacz druki- wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN oraz ORD-IN/A14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną.Przepis art. 14f 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do wniosku.Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji.. O ile interpretacje indywidualne stanowią odpowiedź Ministra Finansów na wnioski pojedynczych podatników o zinterpretowanie przepisów prawa podatkowego w ich konkretnej sprawie, o tyle interpretacje ogólne fiskus kieruje do wszystkich podatników w celu jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.. .Organ może wydać interpretację ogólną, jeżeli w dniu złożenia przez Ciebie wniosku w sprawach, które podajesz jako przykład niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego (tiret drugi wyżej) nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.Każdy przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do dotyczącego go obowiązku uiszczania danin publicznych, może skorzystać z możliwości złożenia wniosku o interpretację przepisów prawa.. Niekiedy nawet wykwalifikowani prawnicy mają wątpliwości co do interpretacji przepisów prawnych, a także różne stanowiska w tym przedmiocie.wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku,Podatnik może złożyć wniosek w zwykłej pisemnej formie, byle by pamiętał o zawarciu w nim wszystkich niezbędnych elementów, które ORD-IN zawiera..

Wnioskodawca musi zaprezentować własne stanowisko w sprawie (dokonać interpretacji przepisów z ich wskazaniem).Tak.

Prawo przedsiębiorców - 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika .Złożenie wniosku przez pełnomocnika.. Nie wymaga się więc dokonania zapłaty wraz z wniesieniem wniosku.Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. Interpretacja, o której mowa, może dotyczyć stanu faktycznego mogącego zaistnieć w przyszłości, ale także takiego, który zaistniał wprawdzie w przeszłości, ale nadal wywiera skutki .Art.. Urzędnicy muszą bowiem wiedzieć, do czego mają się ustosunkować ‒ uznał NSA i oddalił skargę kasacyjną.Ogólna interpretacja podatkowa.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia .Wniosek o wydanie interpretacji musi zawierać wszystkie wymagane informacje: treść żądania, oznaczenie wnioskodawcy i jego adresu zamieszkania albo siedziby/miejsca prowadzenia działalności, podpis na wniosku.. Przedmiot opodatkowania opłatą skarbową Autor przybliża przedmiot opodatkowania opłatą skarbową i dotyczące jej zasady ogólne w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie o opłacie skarbowej.. Wyszukiwarka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt