Sposoby ochrony przyrody notatka
Ochrona przyrody ma wiele twarzy!. Ochroną objęte jest blisko 33 % powierzchni kraju.. To także gospodarowanie zasobami środowiska w sposób zrównoważony.. Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody oraz jej składników.. Ochrania także całe ekosystemy i kompleksy przyrodnicze.. W ramach ochrony środowiska niezbędne są działania o jak najszerszym zasięgu: począwszy od działań na poziomie poszczególnych jednostek przez działania na szczeblu lokalnym i krajowym do współpracy na arenie międzynarodowej.1.. Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, recykling.. ----- Przeczytaj informacje zawarte w notatce i wykonaj zadanie.. To prowadziło i - niestety - nadal często prowadzi do silnej degradacji środowiska, a więc i do ubożenia zasobów przyrody; niszczone są zarówno elementy przyrody żywej, jak i nieożywionej.wymienia sposoby ochrony przyrody, - wymienia kryteria podziału sposobów ochrony przyrody, - podaje przykłady ochrony indywidualnej, gatunkowej, obszarowej, biernej, czynnej, in situ, ex situ, - podaje przykłady restytucji i reintrodukcji prowadzonych w Polsce, - wymienia przykłady organizmów objętych ochroną ścisłą i częściową w .TEMAT: Sposoby ochrony przyrody Na tej lekcji dowiecie się: • co to jest ochrona indywidualna, gatunkowa i obszarowa • na czym polega ochrona bierna i czynna, ochrona ścisła i częściowa, ochrona in situ i ex situ • czym jest restytucja i reintrodukcja gatunków- wymienia sposoby ochrony gatunkowej, - wymienia formy ochrony przyrody..

Sposoby ochrony przyrody.

Już wiesz, że: postępowanie człowieka ma duży wpływ na zmniejszenie różnorodności biologicznej; zasoby przyrody nie są nieograniczone; paostwo, instytucje, osoby prywatne podejmują wiele działao w celu ochrony przyrody.. Wyróżniamy następujące sposoby ochrony przyrody: -ochrona obszarowa (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe), -ochrona indywidualna (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki .Wciąż zastanawiamy się, jak skutecznie chronić przyrodę, bowiem jest ona niezbędna do tego, byśmy i my mogli żyć na ziemi.. Notatka: Ze względu na zakres objętych ochroną elementów przyrody wyróżnia się: ochronę indywidualną, która obejmuje pojedyncze osobniki, obiekty przyrody nieożywionej i małe fragmenty ekosystemów, cenne dla zachowania różnorodności biologicznej,Temat: A - ochrona gatunkowa B - ochrona obszarowa C - ochrona indywidualna 1.. Cele ochrony przyrody - zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnowienie zasobów przyrody oraz jej składników.. Dziś coraz więcej ekosystemów jest przekształconych, a zachwianie delikatnej równowagi świata przyrody skutkuje tym, że więcej zwierząt może bezpowrotnie zniknąć z naszej planety.Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odpowiednie użytkowanie i odtwarzanie zasobów przyrody tak żywej, jak i nieożywionej..

Sposoby ochrony środowiska.

Składają się na nie parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, ochrona gatunkowa, rezerwaty biosfery, Obszary Natura 2000.Formy ochrony przyrody funkcjonują w oparciu o podstawy naukowe i wieloletnią praktykę krajowej ochrony przyrody.. Owa e-publikacja przybliży nam sposoby ochrony przyrody.Ochrona przyrody od jakiegoś czasu nie jest tylko ideą, ale stała się dyscyplina naukową.. Omawiam sposób zachowania się na obszarach chronionych.. • Ochrona przyrody = dbałość o harmonijne funkcjonowanie krajobrazu.Ochrona przyrody to zachowanie bioróżnorodności, ale także ogół działań zmierzających do ocalenia zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, oraz zachowania naturalnych ekosystemów.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy; Lekcja 4.Ochrona środowiska - całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i .Polska podjęła próbę ochrony środowiska przyrodniczego, wprowadzają różne formy ochrony krajobrazu..

Prawne formy ochrony przyrody .

Chce chronić głównie rośliny i zwierzęta (występujące dziko lub zagrożone wyginięciem).. W tym haśle mieści się przy-najmniej kilka szczegółowych celów działania, czasami sprzecznych ze sobą, gdyby chcieć je zrealizować równocześnie w tym samym miejscu.. Ze względu na zakres objętych ochroną elementów wyróżniamy trzy sposoby ochrony przyrody.. Przepiszcie do zeszytu temat i cel lekcji oraz poniższą notatkę.Temat 1.. Ma na celu zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych.. Przeczytajcie tekst z podręcznika s.155 - 158.. Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.II.2.. Przepisz notatkę do zeszytu.. Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w XIX wieku doprowadziła do budowy przemysłu w formie jaką znamy obecnie, w następstwie czego .Lekcja 3.. Zapoznaj się z tematem podręcznik str.157 - 168 - Sposoby ochrony przyrody.. B. Ochrona przyrody: a) ochrona .Cel: Poznam sposoby ochrony przyrody.. Wyjaśniam, co to są parki narodowe, 3.. Podaję przykłady obiektów, które są pomnikami przyrody..

Powody ochrony powietrza.

Dziś nauczysz się: podawad i opisywad przykłady form ochrony przyrody występujących w Polsce;Ten rodzaj formy ochrony przyrody nie wyłącza terenu z eksploatacji przez człowieka.. Opis lekcji - lekcja dotyczy ochrony obszarów cennych przyrodniczo, dowiecie się, jakie są obiekty i obszary chronione w Polsce.. Jednak gospodarka na takim terenie musi odbywać się zgodnie z zasadami ochrony przyrody.. Głównym rodzajem ochrony przyrody jest ochrona gatunkowa.1.. Sposoby ochrony przyrody.. Jak każda dyscyplina naukowa ma swoje teoretyczne podstawy, wypracowane metody działania i jest powiązana z wieloma innymi dziedzinami, zarówno przyrodniczymi, jak i społecznymi, ekonomicznymi oraz politycznymi.W rzeczywistości ochrona przyrody to pojęcie złożone.. Motywy i cele ochrony przyrody .. Ochrona środowiska w Polsce.. Zapisz w zeszycie temat oraz .Cel : Poznam formy ochrony przyrody w Polsce.. Poza ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów są to parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.Pod ostatnią lekcją (temat: Sposoby ochrony przyrody) zapisz notatkę.. Zadania do wykonania.. Rezerwat przyrody to powierzchniowa forma ochrony przyrody, obejmująca obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi .Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku ustanowiła dziesięć form ochrony przyrody.. Zapisz notatkę: • Ochrona przyrody to działania mające na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody.. Sposoby ochrony przyrody Jak chronić torfowiska?. • Wyróżnia się ochronę: - obszarową (parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe), - indywidualną (pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska .Ochrona środowiska w praktyce sprowadza się do przeciwdziałania skutkom zanieczyszczeń, jak i do przywracania właściwego stanu zniszczonym elementom środowiska naturalnego.. Nauczę się: wykazywać konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, podawać aktualne przykłady różnych sposobów ochrony środowiska w Polsce oraz proponować konkretne działania na rzecz ochrony przyrody we własnym regionie.. 2.Ochrony Przyrody - międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 World Wide Fund for Nature - organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych stanowi jedną z podstaw dzisiejszych stosunków międzynarodowych,Rezerwaty przyrody.. Przyporządkuj każdemu sposobowi odpowiedni opis..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt