Karta charakterystyki odpadu 20 03 01
Wydanie specjalne Nr 21, Październik Grudzień 2020 r. TEMAT NUMERU Zasady magazynowania odpadów przez gospodarujących odpadamiGęstość 1,11 g/cm³ przy 20 °C Gęstość par 2,14 (powietrze = 1) Gęstość nasypowa Nie ma zastosowania Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Glikol etylenowy ≥ 98%, techniczny numer artykułu: 2441 Polska (pl) Strona 7 / 16oprócz podstawowej charakterystyki odpadu (o której mowa w ustawie o odpadach) dostawca odpadu ma obowiązek dostarczyć zarządzającemu składowiskiem wyniki badań laboratoryjnych spełniających następujące kryteria (poniżej wyszczególniono odpady przyjmowane na składowisko odpadów w Promniku): .. 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 .Karta charakterystyki nie jest dokumentem ewidencji.. Bardziej szczegółowoKarta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału Formularz Systemu Zarządzania Środowiskowego Akumulatory Samochodowe Tytuł: Akumulator kwasowo-ołowiowy 1.. W miesięczniku znajdziesz wiele przykładów sprawozdań i formularzy opatrzonych komentarzami ekspertów, które pomogą Ci w codziennym zmaganiu z przygotowywaniem dokumentów do urzędów.KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady strona 1 Ilość stron 6 STEARYNA .. 01-2119543709-29-XXXX 57-11-14 200-313-4 Nie dotyczy ..

do Podstawowej charakterystyki odpadu.

10 l/kg.Karte charakterystyki ma obowiazek zrobic przekazujący odpad na skladowisko (a jeśli to są odpady komunalne to odbierający odapdy komunlane od włascicieli nieruchomosci).. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy osób fizycznych, które wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36, ust.3) a tu chdzi o przekazanie do .Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r.. Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie .. niniejszej „podstawowej charakterystyki", odpadów w ymienionych w art. 55 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.. Podatno ść odpadów na wymywanie ustalone podczasNumer karty przekazania odpadu nadaje posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.. o odpadach, przedstawiam podstawową kartę charakterystyki odpadu dostarczonego naData sporządzenia charakterystyki: Sporządził Podpis wytwórcy (posiadacza) odpadu.. Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli.. Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1.. Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli..

20 01 35*2 Kod odpadu zgodnie z Rozp.

karta charakterystyki odpadu Author:Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011.. Nr 70, Październik 2020 r. TEMAT NUMERU Nowe przepisy dotyczące MBP odpadów komunalnych.. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 .. W przypadku długotrwałego kontaktu ochrona skóry moŜe być konieczna.Poradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów.. 20 03 99 to odpad komunalny, a według art. 113 ust 5 testow zgodności nie przeprowadza się dla odpadów wymienionych w art 110 ust 5 czyli m.in. odpadów komunalnych (przy zastrzeżeniu że pochodzą z jednego regionu).Wszystkie ważne informacje zebrane w jednym miejscu, od tematów: odpady, recykling, ochrona wody, gleby, powietrza, emisje, aż po zagadnienie "ochrona środowiska a proces inwestycyjny".. Zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186 poz.1553) podstawowa charakterystyka sporządzana jest przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami.PODSTAWOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ODPADU Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, oraz Art. 110.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r..

Poradnik zawiera liczne przykłady.Karty charakterystyki produktów SOLBET.

Identyfikacja zagrożeńPoradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów.. Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na składowisko odpadów, .. załącznik .. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Proszę o odpowiedź wynikającą stricte z przepisów.01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania: 5: 01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) 6: 01 03 06: Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81: 7: 01 03 07*KARTA CHARAKTERYSTYKI MOST BLUE Data wydania 27.09.2007 Data aktualizacji: 03.01.2013 Wersja PL:3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/ 2010 z 20.05.2010r.. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu.20 03: Inne odpady komunalne: 20 03 01: Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne: 20 03 02: Odpady z targowisk: 20 03 03: Odpady z czyszczenia ulic i placów: 20 03 04: Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości: 20 03 06: Odpady ze studzienek kanalizacyjnych:Wyniki badań odpadu o kodzie: (19 08 01) wraz z metodyką analiz przedstawione zostały w Raporcie z badań nr 134/LB/2008 z dnia 09.01.2008 stanowiącym ..

Często stosuje się format, zawierający kod odpadu oraz datę operacji np. 170201/0105/2019.

Identyfikacja substancjiCzy dla odpadu o kodzie 15 01 10*, a konkretniej plastikowych baniek zawierających suche pozostałości preparatów niebezpiecznych (po bejcach - cienka warstewka pigmentu) należy sporządzić podstawową charakterystykę odpadu?. 20-30 231-639-5 7664-93-9 Żrący - C R35 S2 S26 S30 S45 Polimer termoplastyczny 6-9 3.. Kod odpadu: 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, .Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data aktualizacji: 03.07.2007 Data sporządzenia: 01.06.2007 DR * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa .. · Kod odpadu 20 01 30 Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29 · Opakowania po preparacieNr 71, Listopad 2020 r. TEMAT NUMERU Nowe wytyczne w zakresie obliczania poziomów odzysku.. Zmiany mog ące wyst ąpi ć w składzie odpadów Zmiany cech charakterystycznych odpadów 3.3.. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie .. Nazwa Kategoria Pobierz; 0.1 Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym_karta charakterystyki wydana 2016-02-01 1 plik 77 pobrania DEKLARACJE I CERTYFIKATY, Karty charakterystyki 30.05.2017Art.. Karta przekazania odpadu zawsze musi zawierać rok kalendarzowy.14 października 2020 (aktualizacja) Katalog odpadów obowiązujący w 2020 roku.. z o.o. Other titles: .Kod, rodzaj odpadu zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 wrze śnia 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206) Podstawowa charakterystyka odpadów 3.1.. Test wymywania przeprowadzono przy stosunku cieczy do fazy stałej.. Łatwa wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów.. Leki inne niż wymienione w 20 01 31 .. Strona 1 z 8Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data aktualizacji: 03.07.2007 Data sporządzenia: 01.06.2007 Nazwa handlowa: TASKI SANI CALC (ciąg dalszy od strony 2) DR · b) Ochrona rąk: Rękawice ochronne Po uŜyciu spłukać i wysuszyć ręce.. Opis procesu wytwarzania odpadu uwzględniający źródło powstawania i wyszczególnienie co stanowi wytworzony odpad (podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty) Np. „Podstawowym źródłem powstawania odpadu są roboty budowlano .PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW.. 110 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt