Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym
Ogłaszanie aktów prawa .Akty podjęte na takiej podstawie mają charakter aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym" (wyrok WSA w Bydgoszczy z 17 października 2012, sygn.. Pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego"Rodzaje aktów prawa miejscowego 1.. Akty wykonawcze regulują jedynie te sprawy, które zostały im wyraźnie przekazane przez określoną ustawę, muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu (tj .Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w przypadku aktów prawa miejscowego.. Hasło „akt prawa miejscowego" w serwisie GazetaPrawna.pl; Zintegrowany portal Bazy Aktów Własnych na: prawomiejscowe.pl; Paweł Piotrowicz, Prawo lokalne, dokumenty (przykład aktów prawa miejscowego .Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym .. 13 2.4.2.. Akty prawa miejscowego z racji tego, że są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, muszą mieć charakter normatywny.2.2.1.. Linki zewnętrzne.. Najczęściej akty wykonawcze przyjmują formę: rozporządzenia, zarządzenia, uchwały.. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę- akty wykonawcze Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym stanowione są na podstawie szczegółowych upoważnień zawartych w ustawach szczególnych.. Rozdział III.. Rozważania o aktach prawa miejscowego należy rozpocząć od ich zdefiniowa-nia..

Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym.

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.. Legalność prawa miejscowego kontroluje Naczelny Sąd Administracyjny oraz Prezes Rady Ministrów (akty wojewody).4 Wykonawcze akty prawa miejscowego Zgodnie z art. 59 ust.. Stanowienie aktów prawa miejscowego 1.Podstawa stanowienia aktów prawa miejscowego 2.Formy stanowienia aktów prawa miejscowego 3.Tryb stanowienia aktów prawa miejscowego IV.. 1 u.w.a.r.w., na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, wojewoda stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub w jego części.. Formy stosowane przez terenowe organy administracji rządowej niezespolonej Rozdział 3 Akty prawa miejscowego jako przedmiot kontroli2.Charakter aktów prawa miejscowego 3.Forma aktów prawa miejscowego III.. Kompetencje organów do wydawania aktów prawa miejscowego.. Wojewoda jako przedstawiciel administracji rządowej w województwie może wydawać trzy rodzaje aktów, tzn. rozporządzenia wykonawcze, rozporządzenia porządkowe i zarządzenia porządkowe.Akty prawa miejscowego - akt wydany przez prawnie określoną grupę organów, których obszar działania ograniczony jest terytorialnie, ustanowiony wyłącznie na podstawie oraz w granicach upoważnień zawartych w ustawie, który władczo oddziałuje na podmioty znajdujące się poza układem administracji, który zawiera w swej treści normy postępowania o charakterze generalnym i .AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Art. 94 Konstytucji RP 1..

Akty prawa miejscowego o charakterze porządkowym.

W tym miejscu należy podkreślić, że w polskim systemie prawnym nie wystę- .1.Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym 2.Akty prawa miejscowego o charakterze porządkowym 3.Akty prawa miejscowego o charakterze organizacyjnym V.. 1 u.w.a.r.w., na podstawie i w granicach upoważnień za-wartych w ustawach, wojewoda stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub w jego części.. Prócz konstytucyjnych źródeł prawa o charakterze powszechnie obowiązującym, są w polskim systemie prawnym również inne akty prawne.. Akty prawa miejscowego o charakterze organizacyjnym.. 21 3.. J. Wilk, Akt prawa miejscowego jako forma prawna, Nowe Zeszyty Samorządowe 2009, nr 6, poz.96.. II SA/Bd 717/12).Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie w oficjalnym publikatorze.. Ich stanowienie jest wyrazem tzw. decentralizacji prawotwórczej.Akt wykonawczy, akt prawny podstawowej rangi wydany w celu wykonania ustawy z powołaniem się na szczegółowe upoważnienie w niej zawarte.. Ogłoszenie aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym następuje w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty lub w środkach masowego przekazu.W Konstytucji z 1997 roku akty prawa miejscowego doczekały się wyraźnego uregulowania pozytywnoprawnego przesądzającego, że są one źródłami prawa o charakterze powszechnie obowiązującym..

Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym .....17 2.

Inne akty prawa.. Drugi rozdział stanowi analizę rodzajów tych źródeł prawa.. Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych .Specyfika aktów prawa miejscowego wyraża się w tym, że będąc aktami stanowienia prawa o charakterze powszechnie obowiązującym, są one wydawane przez organy administracji publicznej, a nie organy ustawodawcze.. Jak zostało wspomniane, akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym stanowione są na podstawie szczegółowych upoważnień zawartych w ustawach .Baza Aktów Własnych służy do publikowania aktów prawnych w postaci elektronicznej wraz ze skorowidzami oraz pełną obsługą dokumentów XML.. Zakonczenie Bibliografia Zamawiam: całą pracę .Akty prawa miejscowego Akty prawa miejscowego wydawane są zarówno przez wojewodę, jak i przez organy samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach.. .25 Rozdział 3 Stanowienie aktów prawa miejscowego 1.Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym mogą wydawać wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy powiatów..

Akty prawa miejscowego o charakterze porządkowym ...

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 .Akty prawa miejscowego - są źródłem powszechnie obowiązującego prawa o ograniczonym terytorialnie zasięgu.. Zarządzenie zastępcze wojewody stanowiące akt prawa miejscowego 2.6.4.. Nad prawidłowością podejmowanych uchwał czuwa wojewoda.Artykuł 40 ust.. Wykonawcze akty prawa miejscowego Zgodnie z art. 59 ust.. Rodzaje podmiotów uprawnionych do stanowienia aktów prawa miejscowego.. Są one więc aktami stanowienia prawa i to prawa powszechnie obowiązującego, specyficznymi o tyle tylko, że wydawanymi przez organy .Uchwała - akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej, organu spółki).. Niewymienione wyżej inne akty również mogą zawierać pewne normy o charakterze generalnym (skierowane do grupy osób) i abstrakcyjnym (opisujące sytuacje oderwane od konkretnego stanu faktycznego).. Jak zostało wspomniane, akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym stanowione są na podstawieBibliografia.. W obecnie obowiązującej konstytucji dekret, jako ustawę o wyjątkowym charakterze, może wydać Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów tylko podczas wojny i jedynie w określonych granicach prawa.Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.. Prawo miejscowe dotyczy mieszkańców gminy, powiatu lub województwa, ale muszą się stosować do niego także osoby z zewnątrz przebywające na ich terenie.. Kolejno opisywane zostały akty o charakterze wykonawczym, porządkowym i ustrojowo-organizacyjnym.Na podstawie delegacji szczegółowej są stanowione akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, na podstawie zaś delegacji ogólnej - akty porządkowe i ustrojowo-organizacyjne[14].. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:Przedostatni podrozdział skupia się na miejscu aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa, a ostatni na ich mocy wiążącej i skuteczności.. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.WSA w Białymstoku, który w dniu 2 lutego 2006 r. wydał wyrok w sprawie II SA/Bk 681/05, stwierdził, że wszelkie akty o charakterze programowym lub planistycznym, a do takich należy m.in. wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym, z zasady nie mają charakteru normatywnego i nie mogą być uznane za akty prawa miejscowego.Najsłynniejszym dekretem był dokument z 13 grudnia 1981 roku o nazwie Dekret o stanie wojennym.. Rodzaje aktów prawa miejscowego 1.Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym 2.Akty .Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt w określi termin dłuższy.. Akty prawa miejscowego o charakterze porządkowym .. Należą do nich:2.6.1 Akty o charakterze wykonawczym stanowione przez wojewodę 2.6.2 Akty o charakterze porządkowym stanowione przez wojewodę 2.6.3.. Obowiązują na obszarze działania organów, które je ustanowiły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt