Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
9 punktów ECTS Sylabus Jednostki samorządu terytorialnego - tworzenie jednostek samorządu terytorialnego (reformy 1990 i 1998 r.), podział terytorialny państwa, ustrój, zakres działania i zadania, władze i organy; kompetencje organów, jednostki pomocnicze - 3.Organy samorządów terytorialnych w Polsce.. Zadania zlecone to zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa , ustawowo przekazane do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego.. Źródła prawa samorządowego.. Tworzenie, znoszenie, dzielenie, łączenie, zmiana granic gmin.. Zgodnie z założeniami reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 r., w ramach decentralizacji terytorialnej, wprowadzony został trójstopniowy zasadniczy podział terytorialny państwa.Konstytucja RP wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują tzw. zadania własne, czyli zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.Ponadto, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa.Art Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.. Jerzy Paśnik Nabywanie prawa własności przez samorząd terytorialny - źródła patologii 33 Rozdział 3.W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 r. 1 stycznia 1999 wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki.Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin..

Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce.

Zgodnie z treścią Konstytucji RP zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym przywróciła ideę samorządu terytorialnego, opartego na zasadzie zrzeszenia, co polega na tym, że wszyscy mieszkańcy danej gminy z mocy prawa tworzą zrzeszenie, posiadającą osobowość prawną i wypełniającą zadania administracyjne.. Samorząd terytorialny Encyklopedia PWN.. Bolesław Ćwiertniak, wyd.Ustrój samorządu terytorialnego 2103-M-Z2USTE-ROLO I. Geneza samorządu terytorialnego oraz jego funkcje: rys historyczny; założenia reformy administracyjnej z 1998 r.; Europejska Karta Samorządu terytorialnego; zasada legitymizacji organów terenowych.Ustrój samorządu terytorialnego Prof. dr hab. Mirosław Stec Dr Kazimierz Bandarzewski.. Polska.. Ustrój polityczny.. Obowiązująca od 17 października 1997 r.Wykonuje także zadania zlecone, które wynikają z potrzeb państwa.. Data zakończenia 2019-11-01 - cena 13,60 złKsiążka Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego.. Zagadnienia ogólne.. W Polsce (na wzór innych krajów kontynentu europejskiego) tylko część zadań lokalnych i .ZADANIA WŁASNE GMINY art. 7 ust.. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego (tworzenie, zadania, ustrój, mienie .Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące..

Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w III RP.

„Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a dochodami tymi są dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa" (art.167 Konstytucji).Samorząd terytorialny a zasady ustrojowe współczesnego państwa.. Jednostkami samorządu są gmina, powiat i województwo.. Przysługuj ącą mu w ramach ustaw istotn ą cz ęść zada ń publicznychPodstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego.. Najważniejszym zadaniem województwa jest wspieranie rozwoju całego regionu.. Literatura uzupełniająca A. Feja-Paszkiewicz, Struktura samorządu terytorialnego - model przyjęty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r i jego realizacja , [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP.Marek Mączyński Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego (wybrane problemy w perspektywie 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce) 13 Część II.. Samorząd wykonuje lokalne zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, ustawa może mu powierzać wykonywanie innych zadań pod warunkiem przekazania .Samorząd terytorialny w Konstytucji RP.. 2 mówi: „Samorz ąd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.. Art. 163 Konstytucji RP stanowi, że „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych"..

Jednostka samorządu terytorialnego ma osobowość prawną.

W tym celu sejmik przyjmuje strategie opisujące plany rozwoju województwa.. Samorząd terytorialny.. Jego znaczenie jest ogromne, bo na realizację przekazywane są fundusze europejskie.Zadania jednostek samorz ądu terytorialnego .. „Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizacj ę władzy publicznej".. Własność i planowanie przestrzenne Rozdział 2.. W publikacji zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia w zakre-sie funkcjonowania samorządu terytorialnego.Kisiel, W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003.. Zestawienie jednostek podziału terytorialnego - stan na 1 stycznia .Ustrój samorządu terytorialnego Materiały dydaktyczne Jerzy Korczak Piotr Lisowski Adam Ostapski Wrocław 2017 Ustrój samorządu terytorialnego.. Jednostka wykonuje je po zapewnieniu przez zleceniodawcę środków finansowych i w jego imieniu.USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Wydanie I Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. Wrocław 2013..

Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego.

Z kolei art. 16 ust.. Ogólna charakterystyka zadań jednostek samorządu terytorialnego (pojęcie, klasyfikacja, formy wykonywania).. Zadania gminyzadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, czy też oprócz praw własności i innych praw majątkowych, również w zakresie zadań publicznych, wykonując władztwo administracyjne, czynią to w imieniu .. samorządu terytorialnego odpowiadający standardom zachodnioeuropejskiegoniach między jednostkami samorządu terytorialnego, gospodarce społecznej i etyce.. Przedmiot realizowany w ramach grupy treści podstawowych.. Materiały dydaktyczne Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski Wydanie trzecie, zaktualizowane i rozszerzone ISBN 978-83-65431-50-9 (druk) ISBN 978-83-65431-51-6 (online)terytorialnej, formy samoorganizacji społeczności lokalnych; 2.. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podst. art. 4 ustawy o samorządzie gminnym G M I N A podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na podst. art. 164 Konstytucji RPUstrój polityczny.. Każdy z nich jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wie-lu dyscyplin naukowych: prawników, ekonomistów, humanistów i pedagogów.. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego (wybrane problemy w perspektywie 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce) , [w:] Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne), t. II: Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, red. nauk.. Samodzielność jednostki samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.. Art O ustroju jednostki samorządu terytorialnego stanowi jej statut.Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.. Komitet Redakcyjny: .. Kazusy i zadania praktyczne .349 Rozdział V. Tabele, schematy .353 Tabela 1..Komentarze

Brak komentarzy.