Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej 20192020
Na początku roku szkolnego razem z panią Kingą Matlą przeprowadziłyśmy selekcję książek i podręczników.Sprawozdanie z pracy biblioteki i czytelni za I semestr roku szkolnego 2018/2019: Prowadzono działania statutowe: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru.. za rok szkolny 2018/2019.. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej.. Jeśli takich wytycznych nie ustalono, należy kierować się przede wszystkim zapisami zawartymi w planie pracy.Działalność biblioteki w roku szkolnym 2010/2011 opierała się na rocznym planie pracy.. sprawozdanie z zajĘĆ logopedycznych.. Moliki książkowe.. Rok szkolny 2019/2020; Rok szkolny 2018/2019; Rok szkolny 2017/2018; Rok szkolny 2016/2017.. stan czytelnictwa.. Zbiory biblioteczne oraz urządzenia multimedialne udostępniane były codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.. Opracowano sprawozdanie z działalności biblioteki za I semestr roku szkolnego 2017/18.. Rok szkolny 2017/2018; Sprawozdanie z pracy I semestr; Rok szkolny 2013/2014.. Sprawozdanie z WDN 2sem 19-20.. Od pierwszych chwil staramy się wspierać naszych uczniów: wyszukujemy przydatne do nauki i domowej rozrywki strony internetowe, robimy konkursy, wykonujemy dla nich ciekawe pomoce dydaktyczne związane tematycznie z obchodzonymi w tych dniach epidemii świętami .PRACA ZDALNA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 ..

Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20.

Przygotowano listę nagród książkowych, rozdysponowano do poszczególnych klas.26-804 Stromiec, Bobrek - Kolonia 24, tel/fax 48 6191006 [email protected].. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum InformacjiZespół Szkół Technicznych im.. Celem mojej pracy było zaspokojenie potrzeb uczniów związanych z realizacją programu dydaktyczno- wychowawczego szkoły, przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia i , rozwijanie kultury czytelniczej poprzez doradztwo w .Biblioteka w Szkole - czasopismo i portal nauczycieli bibliotekarzy.. Sprawozdanie z działalności Samorządu .Bibliotekarki Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach bardzo poważnie traktują swoje zadania w czasie pracy zdalnej szkół.. Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.. za i pÓŁrocze roku szkolnego 2019/2020.. Stan czytelnictwa - zestawienie roczne W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie SP wypożyczyli ogółem 1489 woluminów w tym 890 podręczników.. Tym samym chcemy zaprosić czytelników do pracy w oparciu o ten plan.Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Wymiar pracy bibliotekarza wynosił 30 godz. tygodniowo - 1 etat..

Zapraszam do biblioteki szkolnej.

Sprawdź aktualny plan lekcji.Roczne sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty jego pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. Prowadzono dziennik biblioteczny.. Wypożyczalnie odwiedziło 252 czytelników, podczas których wypożyczono 280 książek.Sprawozdanie z pracy szkolnej biblioteki.. 2.Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I półrocze w roku szkolnym 2019/2020 - sprawozdanie z pracy SU za I semestr roku szkolnego 2017/2018.. Praca z aktywem bibliotecznym .Praca administracyjna: Sporządzono roczny plan pracy biblioteki.. Prace organizacyjno - techniczne 1.. Planowanie i sprawozdawczość: - opracowanie rocznego planu pracy, - prowadzenie statystyki okresowej, - opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki ( styczeń, czerwiec), - prowadzenie dokumentacji.. jana kochanowskiego w grabowie .. 14 września zorganizowano wraz z nauczycielami wychowania fizycznego spotkanie z Joanną MazurSprawozdanie z działalności biblioteki.. sprawozdanie z działalności organizacji szkolnej.. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły.. Anna Gierlińska.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły 2018-2019..

3.sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej szkoŁy podstawowej im.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.docx- Spotkanie rady SU z Radą Rodziców w sprawach związanych z organizacją zabawy karnawałowej: dyżury, ustalenie menu SU, wyznaczeni nauczyciele.. Sprawozdanie z pracy II semestr; Rok szkolny 2015/2016; Rok szkolny 2014/2015.. Analiza zachowania w SP nr 1 - 2sem 19-20.. Ze zbiorów biblioteki korzysta 100 % uczniów.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.. Praca biblioteki przebiegała zgodnie z założeniami planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły: - udostępniano zbiory biblioteczne, - udzielano informacji bibliotecznych i bibliograficznych uczniom i nauczycielom,Title: ��Sprawozdanie z dzia Balno [ci biblioteki szkolnej Author: sylwia Created Date: 1/13/2011 4:00:42 PMSprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej.. ROK SZKOLNY 2019/2020 Cele: 1. sprawozdanie z zadaŃ zespoŁu.. Książki można było wypożyczać codziennie, zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy biblioteki.. Biblioteka Szkolna na koniec grudnia 2017r.. Praca biblioteki przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa i własnych zainteresowań.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy Biblioteki przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych za rok szkolny 2012/2013 r. Biblioteka Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych prowadziła swoją działalność w oparciu o plan pracy sporządzony na początku roku szkolnego..

sprawozdanie - i i ii pÓŁrocze 2018/19.

Co do zasady wytyczne w tym zakresie powinien ustalić dyrektor szkoły.. Organizacja i poprawa bazy lokalowej .Biblioteka proponuje; Pracownicy; Samorząd.. w roku szkolnym 2012/2013.. W bibliotece zatrudniony jest jeden nauczyciel bibliotekarz w pełnym wymiarze godzin.Praca z Biblioteką w Szkole.. wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 41584,32gr.sprawozdanie z dziaŁalnoŚci biblioteki.. Uczniowie działający w aktywie bibliotecznym poznają pracę w bibliotece od nieco innej strony niż pozostali uczniowie.. sprawozdanie z pomocy pp.. Dlatego przez cały okres, w którym szkoły pozostaną zamknięte, będziemy publikować propozycje pracy zdalnej wraz z konkretnymi materiałami.. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz - awans zawodowy, gazetki ścienne, informacje na temat czasopisma, edukacja czytelnicza i medialna, forum itp.Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.. Osobny dział stanowią podręczniki biblioteki zawodowej w liczbie 1214 oznaczone symbolem „C''.. Średnia roczna na jednego ucznia w skali szkoły wynosi 19,08 wol.. sprawozdanie z zajĘĆ z .Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej .. Plan lekcji.. czytaj więcej o: sprawozdanie i pÓŁrocze 209/2020.. liczy 14418 woluminów.. Łęczyca.. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.. Opracowano regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.. Dzielenie się wiedzą z zakresu technologii informacyjnej.. Scenariusz imprezy czytelniczej.. We wrześniu przeprowadzono kiermasz podręczników używanych.. Chętnie dyżurują przy wypożyczaniu książek, dbają .. Noc z duchami w bibliotece szkolnej odbyła się z piątku 23 na sobotę 24 października 2015 r.3.. Biorąc pod uwagę stan czytelnictwa na wyróżnienie zasługują klasy medialne.. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.. W roku szkolnym 2017/2018 bibliotekę szkolną odwiedziło 4567 osób, wypożyczając ogółem (uczniowie+pozostali czytelnicy) 4281 dokumentów.. Zbiory biblioteczne były udostępniane codziennie od poniedziałku do piątku.. Pracę biblioteki szkolnej optymalnie dostosowano do planu .Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej w roku 2017/2018 2.09.2018. sprawozdanie z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.. Prace prowadzono w oparciu o roczny plan pracy.. Biblioteka pracowała w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt