Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego musi zawierać
Zapytanie może dotyczyć tylko własnej a nie cudzej sytuacji prawnej.. § 3.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się za pomocą druku ORD-IN, do którego można dołączyć załącznik ORD-IN/A, dający wnioskodawcy dodatkowe miejsce na opis sprawy i swojego stanowiska.Druk ten można wypełnić za pomocą strony internetowej Ministerstwa Finansów na której znajduje się także broszura informacyjna, zawierająca dokładne instrukcje .Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, może wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.. Jeżeli w poz. 69 zaznaczono kwadrat nr 1 należy wskazać numer interpretacji indywidualnej, datę jej wydania i klasyfikację towaru usługi w niej wskazaną 71.. Zapytanie może dotyczyć tylko własnej a nie cudzej sytuacji prawnej.. 2007 r. Nr 112, poz. 771).Podmiot składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi wykazać interes prawnopodatkowy, nie wystarczy powołać się na interes faktyczny.. wniosek z dnia 17 grudnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie określenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą adresu na fakturze.W celu uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej wnioskodawca powinien w sposób precyzyjny i dokładny opisać zaistniałą lub przyszłą sytuację, która wzbudza w nim wątpliwości natury interpretacyjnej..

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, składany jest na odpowiednim formularzu.

Pełnomocnictwo powinno być przygotowane na specjalnym formularzu i co do zasady podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,- złotych.. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. Ministerstwo Finansów udostępnia formularz ORD-IN (5), który jest on-line.W dniu 20 grudnia 2013 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wpłynął ww.. Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.Sprawę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych trzeba opisać wyczerpująco i rzetelnie.. Zakład nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej .Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U..

Należy podkreślić, że taki wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim.

Zapytanie musi dotyczyć interpretacji przepisów prawa podatkowego, czyli przede wszystkim ustaw podatkowych.wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. 1. zgodnie z art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do wniosku.14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.. Wniosek taki podlega opłacie stałej w kwocie 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.Jeśli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnioskodawcę do uzupełniania braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 w zw. z art. 14h OP).70.. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego, w tym przepisów Ordynacji .Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego można złożyć przez pełnomocnika..

Wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca jest zobowiązany przede wszystkim przedstawić szczegółowy opis zagadnienia.. Urzędnikom nie wolno ustalać zgodności opisu z rzeczywistością.Wniosek o wydanie interpretacji musi zawierać także przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.. NIP: 599-001-01-01 Gorzów Wlkp., dnia 4.02.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejWniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego jest strukturalnie zbliżony do opinii prawnej, która również zawiera opis stanu faktycznego, przytoczenie przepisów prawa oraz wywód prawny zawierający stosowną argumentację prawną.Interpretacja ogólna zawiera wykładnię przepisów prawa podatkowego i nie musi oceniać prawidłowości stanowiska wnioskodawcy zawartego we wniosku.. W zakresie objętym wnioskiem wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. lak 2 nie 72.Bazując na obecnym stanie prawnym, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego..

2015 poz. 613) Wójt Gminy jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

Przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji warto pamiętać o kilku warunkach, które muszą być spełnione, aby organ upoważniony mógł dokonać wykładni prawa podatkowego.Pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) wydaje się na wniosek zainteresowanego.. Zapytanie musi dotyczyć interpretacji przepisów prawa podatkowego, czyli przede wszystkim ustaw podatkowych.7) musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że wniosek nie dotyczy stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 5 ( na podstawie art. 14b § 4 ordynacji podatkowej).. Gdzie można znaleźć wniosek o wydanie interpretacji.. Uzyskanie interpretacji indywidualnej może okazać się dla podatnika bardzo korzystne, ponieważ zabezpiecza ona jego interes .ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami.pdf ( 518 KB ) ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 837 KB )Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów.. Indywidualna interpretacja podatkowa - kilka informacji o wniosku.Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.. akt I SA/Rz 1151/13 celem wydania interpretacji ogólnej jest ujednolicenie określonych .1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).Regulacje prawne w zakresie interpretacji podatkowych znajdziemy w Rozdziale 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.. Należy także wskazać przepisy prawa podatkowego wymagające .. Wniosek taki musi być spełniać wymagania nałożone przepisami.. Składający wniosek o jej wydanie jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do .Podmiot składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi wykazać interes prawnopodatkowy, nie wystarczy powołać się na interes faktyczny.. - Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00zł, a w przypadku grupowej interpretacji wskazaną kwotę trzeba pomnożyć przez liczbę wnioskodawców (art. 14r § 4 ww.. Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska .Opłaty .. W tej rubryce ORD-IN wnioskodawca powinien wskazać przepisy, o których interpretację występuje do Ministra Finansów.. - Ordynacja podatkowa - Dz.U.. ustawy), którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt