Klasyfikacja podatków prezentacja
Polecam serdecznie każdemu - bo warto wiedzieć ile, za co, i w jaki sposób państwo ściąga z ludzi pieniądze6 0100 Organizacja organów i jednostek nadrzędnych oraz współdziałających BE10 m.in. statuty, regulaminy, schematy organizacyjne jednostek nadrzędnych i współdziałającychMisją serwisu Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych.. W podejmowaniu decyzji mogą pomóc interpretacje urzędów skarbowych, choć i one nie zawsze są spójne.Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.. dr Aneta Kaczyńska ardzo dziękuję Wam za uwagę!. W rozdziale tym omówione zostaną negatywne i pozytywne skutkiPodatek VAT a obowiązek złożenia deklaracji VAT.. Powstanie pierwszych form organizacyjnych państwa powiązane było z koniecznością finansowania systemu władzy, porządku prawnego, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.Rola podatków w realizacji celów społecznych Podatki są sprężyną państwa.. Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki .Klasyfikacja podatków 7 Przedmiotowy podział podatków: •konsumpcyjne: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od gier, ..

Klasyfikacja podatków ze względu na różne kryteria.

Charakterystyka niektórych podatków: •Konstrukcja podatku VAT - ćwiczeniaSchemat klasyfikacji DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA 01.7 01.70 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 02.1 02.10 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 02.2 02.20 02.20.Z Pozyskiwanie drewnaPodatki to obowiązkowe świadczenie pieniężne, pobierane przez państwo.Podatkami obciążono wiele usług oraz towarów.Nie ma mowy, żeby mieć możliwość ucieczki od podatków, bo płaci je każdy z nas.. Rozdział drugi przedstawia regulacje dotyczące harmonizacji podatków , wynikające wprost z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz wszelkie działania w celu ich stosowania.. Określanie podstawowych pojęć takich jak: podatek, funkcje podatków oraz jaki powinien być system podatkowy.. Jest to zbiór przepisów prawnych i instytucji finansowych, które ustanawiają podatki oraz określają i zajmują się ich poborem.. Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest projektowana i budowana głównie z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej .Budżet państwa to plan finansowy uwzględniający planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy..

Ta prezentacja jest idealną, bardzo prostą metodą zapoznania się z nim.

Powszechnie stosowana i aprobowana jest klasyfikacja dokonywana z punktu widzenia źródła poboru podatku.. Tym samym składają się na system podatkowy.. Unikanie płacenia podatków jest przestępstwem i jest to czyn karalny.Strona 2 - Prawidłowa klasyfikacja kosztów poniesionych na reprezentację i reklamę jest bardzo trudna ze względu na wzajemne przenikanie się tych pojęć.. Klasyfikacja podatku w polskim systemie podatkowym Podatki są klasyfikowane według różnych kryteriów, co w powiązaniu z rozwojem systemów podatkowych doprowadziło do wykształcenia się rozle-głej i rozbudowanej systematyki podatków.. Pierwszą z nich są podatki majątkowe.Misją serwisu Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce, przekazywanie informacji na temat mechanizmów rynkowych, prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania banków i rynków finansowych.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r.Wszystkie rodzaje podatków tworzą całość zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym oraz są ze sobą wzajemnie powiązane..

Wprowadzenie - pogadanka na temat historii podatków, konieczności ich płacenia.

Kryterium przerzucalności - polega ono na przesunięciu przez podatnika ciężaru podatkowego na inny podmiot, przede wszyst-kim poprzez wkalkulowanie go w cenę sprzedawanego towaru lub usługi.. Klasyfikacje przeprowadza się według różnych kryteriów.. Cyceron (106 p.n.e.-43 p.n.e.) Rozwijając tę myśl, można powiedzieć, że umiejętne kreowanie, zarządzanie sys-temem podatkowym, odpowiednia przemyślana regulacja prawa podatkowego, może stać się motorem napędowym państwa.Przedszkole w klasyfikacji budżetowej występuje w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80104 „przedszkola" • 404-801-80104-4010-01 - wynagrodzenie nauczycieli • 404-801-80104-4010-02 - wynagrodzenia administracji i obsługi • 404-801-80104-4010-03 - godziny ponadwymiarowe Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.. 16 dr Aneta Kaczyńska.. Warto podkreślić, że do podatków bezpośrednich należą podatki lokalne, do których należą między innymi podatek od nieruchomości czy podatek leśny.. Prowadzi do wyodrębnienia w systemach podatkowych po-PODATKI .. podatki1.. Ustawa budżetowa jest najważniejszym aktem finansowym - planowane dochody i wydatki sięgają setek miliardów złotych, dlatego wymaga ona wielomiesięcznych przygotowań, negocjacji i wielostronnych uzgodnień.1.1 Geneza, istota podatku i jego ekonomiczne znaczenie Historia powstania podatków sięga okresów początkowych kształtowania się życia społecznego na ziemi..

"[1] Przyjmując powyższe kryterium możemy wyróżnić cztery zasadnicze grupy podatków.

Dowiedz się więcej na ich temat!Prawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych .System podatkowy to zespół podatków, które funkcjonują równocześnie w obrębie danego państwa i tworzą całość zarówno w sensie prawnym jak i ekonomicznym.. W jego skład wchodzą zarówno przepisy, które związane są z samymi podatkami jak i .„Klasyfikacja wiąże się z systematyką podatków wyodrębnionych na podstawie określonego kryterium w pokrewne rodzajowo grupy.. Oferta edukacyjna NBPortal.pl jest projektowana i budowana głównie z myślą o potrzebach i oczekiwaniach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej .Często pojawiające się dyskusje na tematy gospodarcze, polityczne itp. uwypukliły ostatnio braki elementarnej wiedzy szanownych wykopowiczów o podatkach w Polsce.. : krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe, w tym prawo karne skarbowe;funkcja podatków oraz ich klasyfikacja według rozmaitych kryteriów.. I tak, w klasycznej nauce finansów publicznych posługiwano się podziałem podatków na osobiste (osobowe) i rzeczowe.POJĘCIE i KLASYFIKACJA PODATKÓW ZASADNICZY PODZIAŁ PODATKÓW ze względu na PODZIAŁ DOCHODÓW PODATKOWYCH POMIĘDZY PAŃSTWO A SAMORZĄD ZASADNICZY PODZIAŁ PODATKÓW ze względu na ŹRÓDŁO OPODATKOWANIA PODATEK LOKALNE CENTRALNE WSPÓLNE stanowią dochód budżetu państwa zasilają lokalne.KLASYFIKACJA PODATKÓW: 1.Kryterium: przedmiot opodatkowania przychodowe - od całości wpływów z prowadzonej działalności, dochodowe - od nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (PIT, CIT), majątkowe - od posiadania majątku w całości lub jego składników (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darownizn .Właściwości współczynnik Giniego przyjmuje wartości z przedziału [0; 1], często jednak wyraża się go w procentach, wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność rozkładu dochodów, wzrost wartości współczynnika oznacza wzrost nierówności rozkładu dochodów, Podatek1.Podatek - przymusowy,bezzwrotny,powszechne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazywane przez podatnika na rzecz budżetu państwa.Podatki mogą być nakładane na: - dochód - wydatki - majątek Typy opodatkowanie.Kryterium podziału.Stosunek przedmiotu opodatkowanie do źródła podatku: a)podatnik bezpośredni (dochód i majątek) b)pośrednie (majątek) 2.Podział ze względu na .Klasyfikacja określona w tym załączniku dotyczy przychodów, o których mowa w art. 3 ust.. W szerokim znaczeniu w skład systemu podatkowego wchodzą również..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt