Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić
Zainteresowanym (stroną postępowania w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji), w rozumieniu art. 14b § 1 OP jest ten, kto zwraca się o wydanie interpretacji w jego indywidualnej sprawie.##Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - ORD-IN Żeby interpretacja indywidualna mogła zostać wydana, trzeba złożyć wniosek ORD-IN .. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. Osobami zainteresowanymi, które mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego są:Wspólny wniosek.. Nie wiemy, czy powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń pracowniczych, które od nowego roku zostało wprowadzone do regulaminu wynagradzania.. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających .Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w istniejącym stanie faktycznym lub odnośnie możliwego zdarzenia przyszłego, może wystąpić do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego..

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.

Stanowi spójną i kompletną całość.Jeżeli chcesz wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji razem z innym podmiotem w waszej wspólnej sprawie, np. z kontrahentem, z którym zawierasz transakcję, wypełnijcie razem wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS wraz z załącznikami ORD-WS/B.Sprawę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych trzeba opisać wyczerpująco i rzetelnie.. Urzędnikom nie wolno ustalać zgodności opisu z rzeczywistością.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. W takim wniosku zainteresowany bardzo wyraźnie opisuje wydarzenia, których ma dotyczyć interpretacja, a także wyrazić własną opinię na temat tego, jak rozumie konkretny przepis.§ 1.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.W orzeczeniu z dnia z dnia 14 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, kto może a kto nie może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowewgo.. Z właściwą interpretacją przepisów podatkowych mają problemy wszyscy..

Ponadto wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien zawierać:Zgodnie z art. 14b par.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym, podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.. Chcielibyśmy wystąpić w tej sprawie do ZUS z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji, ale nasz prezes obawia się, że to ściągnie do nas kontrolę ZUS.Interpretacja indywidualna jest odpłatna, a jej koszt wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.. Zgodnie z art. 14a § 9 o.p.w sprawach dotyczących wydania interpretacji ogólnych na wniosek stosuje się odpowiednio m.in. art. 14f o.p., dotyczący opłaty od interpretacji indywidualnej.. Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski..

Z wnioskiem może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób.W naszej firmie pojawił się problem.

Bez znaczenia pozostaje fakt czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej.. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu .Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić wyłącznie osoba zainteresowana w sprawie.. Ordynacja podatkowa - § 1.. Numer rachunku bankowego jest również umieszczony na nowych wzorach wniosków ORD-IN, w części „F.. Zainteresowanym jest zatem tylko .Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym, podmiot publiczny w .Art.. Zainteresowanym jest zatem tylko .Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. A zainteresowanym (stroną postępowania w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji) jest ten, kto zwraca się o wydanie interpretacji indywidualnej w celu .Art.. Na odpowiedź trzeba będzie poczekać do trzech miesięcy.Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika w sposób oczywisty, że z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić wyłącznie osoba zainteresowana w sprawie..

Podatnik może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w wątpliwej dla siebie sprawie.

Pytania można zadać w zakresie sytuacji, która miała miejsce, jak i zdarzenia przyszłego, które dopiero się wydarzy.. 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.Podatnik, który ma wątpliwości związane z podatkiem od nieruchomości, może wystąpić o wydanie interpretacji w jego indywidualnej sprawie.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS.. Uzyskanie interpretacji indywidualnej może okazać się dla podatnika bardzo korzystne, ponieważ zabezpiecza ona jego interes .Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym, podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie .Wniosek jest płatny.. Przyjmuje się, że daną sytuację należy uznać za odrębną, jeżeli może być samodzielnie przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. Kwotę tę należy wpłacić na właściwy rachunek bankowy organu, do którego kieruje się wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.Zdarzenie przyszłe to takie, które nie miało miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanymi działaniami.. § 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa wskazuje, że z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Szczegóły znajdziesz poniżej.Podatnik występując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, jest zobowiązany do przedstawienia wyczerpującego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a także wskazania przepisów prawa, które mają być przedmiotem interpretacji.Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może zwrócić się każdy podatnik..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt