Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego prezentacja
Dziękujemy !😍 Powierzchnia graniczna pomiędzy litosferą a atmosferą lub hydrosferą jest nieregularna.. Obejmują obszary o wysokości od 300 do 500 m.n.p.m.. Materiały.. Będzie on dostępny w zakładce "czynności" lub w "ostatniej aktywności".Formy ukształtowania dna oceanicznego.. Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie znajdziesz się w zupełnie nowej wirtualnej przestrzeni.Prezentacja multimedialna z działu "V.. Formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego: .. ( na poniższym rysunku podpisz formy ukształtowania dna oceanicznego, czyli szelf, stok kontynentalny, basen oceaniczny, grzbiet śródoceaniczny, rów oceaniczny, a następnie podaj ich cechy)Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów.. Drogi Użytkowniku!. Zmieniamy się, chwilowo więc strona jest niedostępna.. Podział Oceanu ŚwiatowegoW ramach zajęć z 30.03.2020r bardzo proszę przeczytać temat "Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego" i przystąpić do quizu.. Niziny - są to obszary położone od 0-300 m n.p.m.. Ruchy masowe: Procesy krasowe: Rzeźbotwórcza działalność rzek: Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów: Rzeźbotwórcza działalność wiatru: Rzeźbotwórcza działalność morza: Powstawanie gleb: Typy genetyczne gleb: Świat roślin .Cele szczegółowe Uczeń: - wskazuje na mapie i zna wielkość powierzchni kontynentów, oceanów, głównie formy ukształtowania kontynent ów i dna oceanicznego, rodzaje mórz - potrafi omówić położenie każdego lądu podając jego dominanty - rysuje schemat ukształtowania powierzchni lądów / depresje, niziny, wyżyny, góry/ oraz .Jedna z wielkich form ukształtowania powierzchni lądów..

... Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi.

Są najczęściej rozległe i pagórkowate lub faliste, choć mogą być też zupełnie płaskie.. Rozpatrując rzeźbę powierzchni Ziemi w skali planetarnej, wyróżnić można dwie formy globalne: baseny oceaniczne i cokoły lądowe.5.. Świat basenów oceanicznych i licznych rowów oceanicznych (2/3 rowów w oceanie świat), ciągnących się wzdłuż podnóży stoków kontynent.WIELKIE FORMY UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI LĄDÓW DO TEGO TEMATU NIEZBĘDNA JEST MAPA FIZYCZNA ŚWIATA.. Zajmują około 10,5% powierzchni Ziemi ( w tym 34% powierzchni .Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem działalności procesów endo- i egzogenicznych.. Wnętrze Ziemi.. Wskazuję na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i wybrane pasma górskie oraz depresje.. Do lekcji przygotuj podr ęcznik, zeszyt i atlas świata.. o dowolnej wysokości względnej lub wyższe od 500 m.n.p.m., ale o wysokości względnej mniejszej niż 300 metrów.Rów oceaniczny - silnie wydłużone obniżenie dna oceanu o głębokości ponad 6000 m, czyli znacznie poniżej średniego poziomu dna basenów oceanicznych.. Wyróżniamy: -niziny, -wyżyny, -góry, Krzywa HipsograficznaTemat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego.. Co jest potrzebne do zrobienia zdjęcia?TEMAT: Ukształtowanie lądów i dna oceanicznego..

Rozróżnia formy ukształtowania pionowego i poziomego lądów.

Średnia głębokość Wszechoceanu wynosi 3711 m.. Budowa Aparatu Cyfrowego.. W ukształtowaniu pionowym powierzchni Ziemi można zaobserwować istnienie pewnej struktury.. Zasięg kontynentów jest większy niż to, co możemy obserwować oglądając mapę fizyczną.. Polub nasz Fanpage.. Prezentacja.. -łączy szelfy z basenami oceanicznymi.Grzbiety oceaniczne - wielkie podmorskie systemy wzniesień powstające w strefach ryftowych; w niektórych miejscach ich szczyty znajdują się ponad powierzchnią wody i są wtedy wyspami.. Do kontynentów przynależą szelfy i stoki kontynentalne zanurzone w oceanie.Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego.. Prezentacja.. Są to: niziny, wyżyny i góry 2.. Budowa komputera.. Ocean Światowy (Wszechocean) został umownie podzielony na trzy części.. Prezentacja.. Prezentacja.. Odróżniam szelfy od stoków kontynentalnych.. Rowy oceaniczne - wąskie, bardzo długie i głębokie (przeważnie ponad 7000 m) rozcięcia w dnie oceanicznym, które tworzą się w strefach subdukcji .W ukształtowaniu dna oceanicznego można wyróżnić wielkie formy, takie jak: szelf, stok kontynentalny, baseny oceaniczne, rowy oraz grzbiety oceaniczne.. Zapoznam się z określeniami: depresja i kryptodepresja.. Wielkimi formami powierzchni Ziemi są kontynenty i baseny oceaniczne.. Każdy przykład należy umieć pokazać lub zaznaczyć na mapie!.

Formy ukształtowania powierzchni lądów.

Pierwsze powodują wyniesienie form na lądach, natomiast drugie nieustannie dążą do nich zrównania.. Wyróżniamy 3 wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów.. Wyróżnia się takie formy ukształtowania dna oceanicznego jak: szelf - jest łagodnie opadającym do głębokości około 200 m przybrzeżnym fragmentem dna zalanym przez morze.Wyróżnia się takie formy ukształtowania dna oceanicznego jak:-szelf- jest łagodnie opadającym do głębokości około 200 m przybrzeżnym fragmentem dna zalanym przez morze.-stok kontynentalny- to fragment dna oceanicznego o znacznie większym nachyleniu niż szelf, zbudowany z tych samych skał co ląd, ograniczony z jednej strony .. Procesy endogeniczne" (poziom rozszerzony) 7.. Różnice właściwości pierwiastków.. Na te przemiany wpływają czynniki zewnętrzne (wietrzenie i erozja) i wewnętrzne (np. trzęsienia Ziemi, zjawiska wulkaniczne, plutoniczne, ruchy górotwórcze .Formy ukształtowania dna oceanów i mórz.. Polecenie 1.. Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznegoWielkie formy ukształtowania lądów Kontynenty zostały ukształtowane w wyniku działania sił wewnętrzynych i zewnętrznych.. Prezentacja.. auczę się: wskazać na mapie depresje oraz kryptodepresje; rozróżnić formy ukształtowania poziomego i pionowego lądów; wskazać na mapie wielkie formy ukształtowania lądów; kreślić krzywą hipsograficzną wybranego obszaru.Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego: Wietrzenie skał..

... Stok kontynentalny fragment dna oceanicznego.

Formy ukształtowania dna oceanicznego: - szelf - to taka strefa w dnie morskim która osiąga głębokość do 200 metrów - stok kontynentalny - jest to strefa przejściowa między basenem oceanicznym a szelfemPomóż nam się rozwijać.. Wszechświat i jego budowa.. Wyżyna Tybeteńska Niziny: obszary położone na wysokościach od 0 do 300 m .. Jest to pochyła powierzchnia dna oceanicznego o nachyleniu do głębokości 3000-4000 metrów p.p.m.. Składa się z szeregu form, które powstają w wyniku ciągłych przemian.. Szelf to płytka platforma kontynentalna (do 200 m) którą od stoku kontynentalnego wyraźnie odgranicza załomem przechodzący dalej w coraz silniej nachylony stok.Położenie lądów na świecie mln km powierzchnia Ziemi mln km zajmują lądy mln km zajmuje woda Ukształtowanie powierzchni.. Wyróżniam formy dna oceanicznego.. Obszary szelfu i stoku kontynentalnego geologicznie są częścią kontynentu, jako że są zbudowane ze skorupy kontynentalnej.Obszary basenów oceanicznych, rowów oceanicznych i grzbietów śródoceanicznych mają .Ukształtowanie dna oceanicznego: Ukształtowanie dna oceanicznego jest bardzo urozmaicone, a różnice wielkości są większe niż na kontynentach.. Jedne formy zawierają się w drugich, większych.. Charakteryzuję i podajęDno oceaniczne − część skorupy ziemskiej pokryta wodami oceanów.Dno oceanów obejmuje fragmenty bloków kontynentalnych oraz dno właściwych zbiorników oceanicznych.. Zbudowany z tych samych skał, co ląd, ograniczony z jednej strony szelfem, a z drugiej basenem oceanicznym.Ukształtowanie dna jest bardzo urozmaicone, występują tam wszystkie wielkie i małe formy dna oceanicznego; najbardziej charakterystyczną cechą rzeźby jest obecność najrozleglejszych w oceanie.. Teoria tektoniki płyt wiąże ich istnienie ze strefami subdukcji, w których płyta oceaniczna (tzw. płyta dolna) wsuwa się pod inną płytę oceaniczną, bądź kontynentalną (płyta górna).Ukształtowanie pionowe.. Same natomiast dzielą się na mniejsze.. Oceany zajmują 361 mln km 2, co stanowi 71% powierzchni kuli ziemskiej.. Dno oceaniczne ma różne formy ukształtowania: rowy oceaniczne - najgłębsze podłużne fragmenty dna oceanicznego, sięgające 7-12 tys. m głębokości, do 300-5000 km długości i do 30-100 km szerokości;Temat lekcji: Wielkie formy ukształtowania l ądów i dna oceanicznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt