Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 2019
Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II b Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowaniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA, semestr I rok Imię i nazwisko ucznia .. Klasa III wiek 15 W skład zespołu wchodzą: wychowawca, nauczyciel wspierający - n-l języka polskiego - n-l biologii - n-l języka angielskiego - psycholog - pedagog Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna -Dobry poziom .Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.. Katarzyna Wierzbowska.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością narządu ruchu (zanik mkięśni) w klasie IIWielospecjalistyczne ocena poziomu funkcjonowania ucznia Określenie mocnych i słabych stron ucznia (poziom rozwoju intelektualnego, sprawność fizyczna, rozwój społeczny, funkcjonowanie w grypie rówieśniczej, zasób pamięci, uwaga, zainteresowania, uzdolnienia, poziom motywacji, trudności w uczeniu się określonych treści, pisanie,Arkusz obserwacji ucznia klasy I SP - z przykładem; Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - z przykładem; PAKIET: Wrzesień 2019..

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET.

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: Stacja 10 Last modified by: sala 302 Created Date: 10/30/2019 12:44:00 PM Other titles: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Paulina M. Jolanta Jarmuł .To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.. PYTANIA I ODPOWIEDZI.. Zawartość i konstrukcja IPET.. Czy dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET?. Klaudia Strzeszewska.. Cała część III w szczególny sposób poświęcona jest analizie zadań dyrektora.1.. Indywidualny plan pracy z uczniem słabym dla uczennicy Technikum Usług Fryzjerskich.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z której wynika konieczność zastosowania właściwych warunków realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii usprawniania i rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .rozwiązania i narzędzia (np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone..

pobierz: wopfu dla przedszkola.odt, 0.01 mb ... do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka .

na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaPODSUMOWANIE OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (załącznik nr 6)  Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia   Dane szkoły/placówki klasa/grupa wychowawcza I   Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia   DIAGNOZY CZĄSTKOWE   Źródło informacji Analiza funkcjonowania  arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Cybulska R .. IPET na drugi etap edukacyjny.. pobierz: narzĘdzie badawczo -diagnostyczne.pdf, 0.44 mb1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera..

... arkusz wopfu dla sp.

Czy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu można zaplanować w IPET na .Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia .. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - KIPU -ARCHIWALNA Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice.. Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisach.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. , (2017), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego , Warszawa: ORE.Zarówno wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jak i ewentualnej modyfikacji IPET dokonuje się - w zależności od potrzeb - we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą i rodziców ucznia - z innymi podmiotami.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tabelka II - kolumny) Motoryka duża utrzymanie równowagi - ma problemy/nie ma ogólna sprawność fizyczna - odbiega/nie odbiega od poziomu rówieśników koordynacja ruchów kończyn […]KLAS 1-3 SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6 SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Protokół konkursowy eliminacji szkolnych Wzór IPET Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia DOKUMENTY DLA RODZICÓW: Do pobrania: OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA .Wielospecjalistyczna oceny poziomu funkcjonowania ucznia czyli (WOPFU) jest to arkusz opisujący: indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;Na arkuszach ocen uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół ..

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - arkusz oceny dyrektora Dyrektorzy, Nauczyciele.

Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Zobacz zawartość pakietuARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,ARKUSZ POMOCNICZY DO OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA(zawartej w arkuszu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia) MOTORYKA DUŻAnie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciałama problemy z utrzymaniem równowagi ciałama dobrą koordynacja ruchów kończynma słabą koordynację ruchów kończynogólną sprawnością fizyczną nie odbiega od poziomu .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: anonim Last modified by: user Created Date: 10/1/2012 7:37:00 AM Company: ŁCDNiKP Other titles: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. PROPOZYCJA ARKUSZA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEGO NauczycielePROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Terminy dotyczące opracowania IPET..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt