Termin odpowiedzi na interpelacje radnego
W pierwszej radny zwrócił się do wójta z .Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi.. udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji Radny Łukasz Stencel nawiązał do odpowiedzi jaką uzyskał na interpelację dot.. - Do tej pory, odpowiedzi na ponad 20 moich interpelacji były udzielone przez prezydenta Olsztyna w ustawowym terminie 14 dni.Radny Marcin Majewski - interpelacja w sprawie realizacji zadania pn. Opracowanie koncepcji ‑ Rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11‑go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych: Gołębiów I i Gołębiów IITerminy udzielenia odpowiedzi na pytania innych podmiotów, np. kontrahentów także podlegają przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego i należy odpowiedzi tych udzielać w terminie niezwłocznym, a w razie konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie do jednego miesiąca.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi.. Niepodległości.Interpelacja i zapytanie radnego przestały być dowolnie kształtowanymi instytucjami rangi statutowej, a stały się uregulowanymi ustawą instytucjami prawa samorządowego..

Zapytaliśmy radnego, czy to pierwsza taka sytuacja.

Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.5.. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą .Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi.. W odpowiedzi na interpelację można przeczytać, że Miasto nie informuje o możliwości lub jej braku zaopatrzenia mieszkańców w gaz, gdyż nie jest dostawcą tego paliwa, a o decyzji Polskiej Spółki Gazownictwa nie jest informowane.Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni); jest możliwe przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej.. Na dzień 30 grudnia było 11 interpelacji i zapytań bez odpowiedzi mimo upływu terminu.. Burmistrz udziela odpowiedzi ustnej na najbli ższej sesji wówczas, gdy wpłynie do Przewodnicz ącego co najmniej 7 dni przed jej terminem.. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania, prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie.Radny Radosław Przybylski, 30. maja br. złożył interpelację..

Czy urzędnik taki ma obowiązek odpowiedzi na zapytanie mailowe obywatela?

Powinny być kierowane do przewodniczącego rady, a nie bezpośrednio do burmistrza, zawierać pytania i dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania, prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie.Odpowiedź na interpelację nr 192 poseł Niemczyk z 15.01.2016; Odpowiedź na interpelację nr 276 posła Lassoty z 13.01.2016; Odpowiedź na interpelację nr 338 .ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ RADNEGO ADAMA ZAMORY.. Radny otrzymał odpowiedź po 39 dniachDot.. Wójt, Burmistrz, Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Odpowiedź jest następująca; jest na etapie aktualizacji fiszki projektowej w związku z naborem przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz .Mimo że ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje burmistrza do odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w terminie 14 dni, nie zawsze ten obowiązek traktowany jest poważnie..

Art.24 podpunkt 3 mówi, że interpelacje składa się do wójta, prezydenta itd.

Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.12.. Siedziba projektu będą nieruchomości na ternie SPZOZ Kraśnik położone przy AL.. Publikowaliśmy ją >>> tutaj.. Dotyczyła problemów z zaopatrzeniem miasta w gaz.. naprawy stopnia schodów nad stawem RubinowymCzego dotyczył spór.. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście.. Jakie dane i czy jakiekolwiek dane osobiste lub adresowe pytającego muszą być zawarte?Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego.. Zły przykład idzie z góry.. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy.. 3 2037.2017 października Łukasz Stencel 26 2017 r. Dot.. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.. znaku zakazu zatrzymywania B-36 na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej i ul. Śniadeckiego.Interpelacje 2016. dodano: 2019-10-10, wprowadził: Martyna Kyc-Kręciwilk, czytano: 181 razy, przeczytaj artyku .Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 4..

Tymczasem jedna trzecia lutego za nami, a odpowiedzi jak nie było, tak nie ma.

zapytanie; odpowiedź; BRM.0003.17.2016 - interpelacja radnej Wandy Konys w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.. interpelacja; odpowiedź; BRM.0003.16.2016 - zapytanie radnego Zygmunta Majchrzaka w sprawie ograniczenia wydatków na organizacje różnego rodzaju .Jaki jest termin udzielenia przez urzędnika państwowego odpowiedzi na zapytanie lub skargę złożoną przez obywatela na dziennik podawczy lub przesłane listem poleconym?. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia.. Obecnie przepisy w tym zakresie dopuszczają tylko odpowiedź pisemną w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia interpelacji lub zapytania radnego.Interpelacja radnego - przysługuje od 1 stycznia 2018 r. na mocy art 24 ust.. "tarczy antykryzysowej".Ogłoszenie UMIG Olkusz W odpowiedzi na interpelację radnych Pana Łukasza Kmity, Pana Przemysława Kwiatkowskiego i Pana Zbigniewa Stacha z dnia 30 lipca 2020 r. wyjaśniam, co następuje: IOd doświadczonego samorządowca - a za takiego .Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi.. odpowiedzi na interpelację nr 1498, pismo znak: WGK- II.0003.787.2020.AG: Interpelacja: 2020/06/22: Lewandowski Roman 2020/07/07: 1515: Dot.. Zmieniły się także sposób odpowiedzi i terminy na udzielenie odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.. 13.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.Regulaminowy termin udzielenia odpowiedzi na interpelację poselską to 21 dni, ale gdy interpelacja opozycyjnego posła zatrąca o tematykę dla rządu niewygodną - na odpowiedź trzeba czekać nawet ponad 300 dni.. interwencji w sprawie wjazdu/wyjazdu od strony Stargardu do Szczecin Wielgowo: Interpelacja: 2020/06/19: Pawlicki Marcin 2020/06/26: 1514: Dot.. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna.. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Dział III Rozdział 4 - Interpelacje, informacje bieżące, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżącychZatem odpowiedź na niego powinna się ukazać najpóźniej 21 stycznia.. Składaj ąc interpelacj ę radny okre śla form ę odpowiedzi: 1) ustn ą w czasie sesji, 2) pisemn ą.. Pytanie dotyczy zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, która wprowadziła między innymi zapis dotyczący składania interpelacji przez radnych.. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.Interpelacje radnych.. W kwietniu 2015 r. stowarzyszenie wystąpiło do wójta gminy o udostępnienie odpowiedzi na dwie interpelacje radnego.. Natomiast podpunkt 6 tego artykułu .Zgłoszenie przez radnego interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu radnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt