Widmo fal elektromagnetycznych prezentacja
Magnes wytwarza wektorowe pole magnetyczne we wszystkich punktach otaczającego go przestrzeni.WIDMO FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH.. Widmem nazwał Newton pasmo, zawierające barwy od czerwieni do fioletu.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Materiały wąskopasmowe, nazywane "rezonansowymi" materiałami pochłaniającymi, wykorzystują zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych, które przyczynia się do ich tłumienia.. To co je w istotny sposób odróżnia to ich długość i zależnie od tego przejawiają się jako (od fal najdłuższych do najkrótszych .Światło Promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) o długości fali zawartej w przedziale 380-780 nm. Światło widzialne wywołuje wrażenia barwne, a światło białe jest mieszaniną świateł o różnej długości fal.. Po raz pierwszy w sposób zamierzony zostały wytworzone przez Hertza.. Światło w próżni rozchodzi się z jednakową prędkością w każdym układzie odniesienia.Widmo fal elektromagnetycznych.. Promieniowanie gamma nazywamy promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fal w próżni mniejszych odKlasyfikację fal elektromagnetycznych według ich długości w próżni (częstotliwości) nazywamy widmem fal elektromagnetycznych.. Błędem byłoby jednak twierdzenie, że dopiero od 100 lat zanurzeni jesteśmy w oceanie fal radiowych wytwarzanych przez coraz liczniejsze nadajniki.Transcript prezentacja 1 - zagadnienia ogólne radiokomunikacji Radiokomunikacja zagadnienia ogólne Autor: K Miśkiewicz Pojęcie radiokomunikacji Przekazywanie informacji (mowa, obraz, dane) za pośrednictwem fal elektromagnetycznych rozchodzących się w przestrzeni Historia radiokomunikacji James Clark MAXWELL - teoria fal elektromagnetycznych (1973) Heinrich HETRZ - doświadczalne .Fale elektromagnetyczne mogą się rozchodzić w każdym ośrodku, także w próżni..

Prędkość fal elektromagnetycznych jest bardzo duża, w próżni wynosi ok. 300000 km/s.

Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.Mikrofale - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm (częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz), częstotliwość = 3·10 9 ÷ 3·10 12 Hz, a długości λ = 1 .Zastosowane źródła: Repetytorium Gimnazjalisty/ Gimnazjum na 5: Fizyka; str 129, Internet: Wikipedia: Promieniowanie elektromagnetyczne, .Widmo fal elektromagnetycznych .. Okazuje się jednak, że pewne właściwości promieniowania elektromagnetycznego, związane głównie ze sposobem oddziaływania z materią, zależą bardzo mocno od długości .Title: Fale elektromagnetyczne Author: czytelnik2 Created Date: 4/22/2013 9:24:23 AMWidmo fal elektromagnetycznych jest widmem ciągłym, nie ma w nim żadnych przerw.. 8 listopada 1895 roku Wilhelm Röentgen w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Würzburgu dokonał odkrycia .. Promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące niejonizujące..

Z drugiej strony, w promieniowaniu kosmicznym ...Widmo fal elektromagnetycznych.

Powstają podczas przemian i reakcji jądrowych.. Prezentacja programu PowerPoint Author: Helena HarmansaW widmie światła widzialnego istnieją przedziały o różnych długościach fal, które oko ludzkie odbiera jako wrażenie różnych barw, np.: przedział o długości fali od 380 nm do 436 nm - fiolet, przedział o długości fali od 436 nm do 495 nm - niebieski, przedział o długości fali od 495 nm do 566 nm - zielony,Widmo fal elektromagnetycznych dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe pojęcia związane z falami - przypomnienie pole falowe część przestrzeni objęta w danej chwili falą .. Często granice między poszczególnymi obszarami widma zostały ustalone umownie.. Symulacje komputerowe Możesz prześledzić rozchodzenie się fali elektromagnetycznej korzystając z programu komputerowego „Wizualizacja fali elektromagnetycznej", dostępnego na stronie WWW autora i na .W widmie fal elektromagnetycznych można wyróżnić następujące zakresy: 1. autor prezentacji: Marta Lewandowska.. Obecne w promieniowaniu kosmicznym.. Najważniejsza różnica między oboma rodzajami fal polega na tym, że fala mechaniczna wymaga materialnego ośrodka, w którym może się rozchodzić.Fale elektromagnetyczne - zaburzenie pola elektromagnetycznego, rozchodzące się w przestrzeni..

Długość fal elektromagnetycznych obliczamy, podobnie jak fal mechanicznych, ze wzoru: λ=V∙T=V/f.

Istnieją różne rodzaje fal elektromagnetycznych i tylko niektóre z nich są przez nas dostrzegalne, jednak promieniowanie tego typu otacza nas zewsząd.. Jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest światło widzialne, a różne częstotliwości fal elektromagnetycznych .Najpierw omówimy bardziej szczegółowo widmo fal elektromagnetycznych, następnie odpowiemy sobie na pytanie, co jest przyczyną powstawania fal elektromagnetycznych, i określimy ich prędkość.. Wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego są falami poruszającymi się z prędkością światła - około 300000 km/s.. "Widmo fal elektromagnetycznych, rodzaje oraz zastosowanie" Prezentację wykonał: Damian Gąsior Muzyka: MamyTo-BankMuzyki Grafika: źródła Google.Fale elektromagnetyczne można podzielić ze względu na częstotliwość lub długość, taki podział nazywa się widmem fal elektromagnetycznych.. Fale radiowe- zakres ten obejmuje fale elektromagnetyczne o długościach od kilku milimetrów do setek kilometrów.. Tak więc należą tutaj najdłuższe fale.. Fale elektromagnetyczne, jak każdy inny rodzaj fal, wykazują właściwości falowe tj. ulegają zjawisku dyfrakcji i interferencji oraz spełniają prawo odbicia i załamania.. Pole magnetyczne.. Obejmuje ono fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie rentgenowskie, promieniowania gamma.niowanie elektromagnetyczne powstałe w wyniku działania naładowanych cząsteczek i fotonów z atomami substancji a jego długość fal w próżni leży w szerokim zakresie od 10-100nm do .01-1pm (granice umowne) 4..

Wspóln cech fal elektromagnetycznych jest ich jednakowa prą ą ędkość w próżni wynosząca ~ 3*10.

Zatem widmo fal elektromagnetycznych dzieli się na: - fale radiowe - biorąc pod uwagę długość fal można dokonać jeszcze dodatkowych podziałów tego przedziału.Fala elektromagnetyczna, którą tworzą zmienne pola elektryczne i magnetyczne, spowoduje przepływ prądu w zamkniętym obwodzie odbiornika.. Poszczególne zakresy długości fal zachodzą na siebie, ich granice nie są ściśle określone.. Własność ta nazywa si dyspersję fal.. Omówimy obecnie poszczególne rodzaje fali elektromagnetycznej od fal najkrótszych (o największej częstotliwości) do najdłuższych.. Zakres częstotliwości: 3 × 10 19 ¸ 3 × 10 21 Hz.. Materiały wąskopasmowe zbudowane są.Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Interferencja i dyfrakcja fal elektromagnetycznychWidmo fal elektromagnetycznych nie ma granicy ani górnej ani dolnej.. PoprzedniSą to fale elektromagnetyczne o najkrótszej obserwowanej długości (od 10-13 do 10-11 m).. 8 m s. Dla fal rozchodzących si w oęśrodku materialnym, prędkość rozchodzenia się fal jest różna dla różnych długo ści fal.. Omówimy sposoby ich wytwarzania i detekcji oraz pokażemy, w jaki sposób moduluje się je dla celów przekazu informacji, m.in. audiowizualnej.Widmo promieniowania elektromagnetycznego ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt